Zadanie z egzaminu DGSA – RID – 10.10.2023, Warszawa

Firma XYZ z Poznania zamierza nadać 25000 litrów preparatu do usuwania farb olejnych o nazwie technicznej „WD100”. Preparat charakteryzuje się następującymi właściwościami: temperatura wrzenia 23°C, zapłonu 10°C, martwica skóry po czasie 2 minut i czasie obserwacji 34 minuty. Materiał stwarza zagrożenie dla środowiska. Przewóz powinien być realizowany w cysternie przenośnej. Odbiorcą towaru jest firma ABC z Olsztyna.

Określ:

  1. Prawidłową nazwę przeozową, numer UN, kod klasyfikacyjny i grupę pakowania materiału niebezpiecznego.
  2. Informacje w dokumencie przewozowym w poprawnej kolejności.
  3. Czy do przewozu można użyć cysterny o instrukcji T75. Uzasadnij odpowiedź.
  4. Oznakowanie cysterny przenośnej i jednostki transportowej przy założeniu, że cysterna przenośna nie jest widoczna z zewnątrz przewożącego ją pojazdu.

Do każdego punktu należy wskazać podstawę prawną.