O mnie

Karolina Kołdys – doradca, chemik, dydaktyk. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (chemia, dydaktyka chemii), Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (Ratownictwo chemiczne – identyfikacja zagrożeń i likwidacja skażeń), Politechniki Warszawskiej (Technologia i inżynieria chemiczna i procesowa) oraz Politechniki Rzeszowskiej (Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy). Doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie transportu drogowego (Doradca ADR), kolejowego (Doradca RID), morskiego (Doradca IMDG Code) i lotniczego (Doradca IATA DGR/ICAO TI). Ekspert ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi (Ekspert ADN). Konsultant z zakresu magazynowania chemikaliów i towarów niebezpiecznych, inspektor ochrony przeciwpożarowej i BHP. Biegły sądowy Sądu Okręgowego w  Lublinie. Wykładowca, trener na kursach, szkoleniach i warsztatach z zakresu wyżej wymienionej problematyki. Współpracuje z instytutami, jednostkami wojskowymi i przedsiębiorstwami z branży transportu i logistyki, przemysłu chemicznego, kosmetycznego, farmaceutycznego, paliwowo-energetycznego, elektrycznego i innymi. Współautorka patentu RP – Metoda produkcji nawozu organiczno-mineralnego (PL409787). Autorka książek, skryptów i publikacji specjalistycznych w czasopismach poświęconych chemii, transportowi i BHP. Właścicielka firmy Safety Advisor.

Więcej informacji na temat zaplanowanych szkoleń i kursów na stronie internetowej: www.safetyadvisor.pl

Istnieje możliwość zorganizowania wykładów i szkoleń z wyselekcjonowanym programem szkoleniowym, zamkniętych, na terenie przedsiębiorstw. Konsultacje i szkolenia prowadzone są na terenie całego kraju.

Wykształcenie

Studia pierwszego stopnia

Chemia
specjalizacja: podstawowa i stosowana
Wydział Chemii, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Praca licencjacka

Wykorzystanie światłowodów polimerowych w nowoczesnych systemach czujników optycznych.

The use of polymer optical fibers in modern optical sensors.

Pracownia Technologii Światłowodów UMCS

Studia drugiego stopnia
Chemia
specjalizacja: podstawowa i stosowana
specjalność: nieorganiczna
Wydział Chemii, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Praca magisterska

Wpływ inicjatora i moderatora na masę cząsteczkową polimetakrylanu metylu (PMMA) polimeryzowanego w formie cienkich płytek.

The influence of the initiator and moderator on the particle mass of polymerised methyl polymethacrylate (PMMA) in the form of plates.

Pracownia Technologii Światłowodów UMCS

Studia kwalifikacyjne w zakresie nauczania chemii
Dydaktyka chemii
Wydział Chemii, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Technologia i inżynieria chemiczna i procesowa
Wydział Chemii, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Politechnika Warszawska

Praca dyplomowa

Analiza możliwości ładowania razem nadtlenków organicznych z innymi towarami niebezpiecznymi w przewozie drogowym i kolejowym.

Ratownictwo chemiczne
Identyfikacja zagrożeń i likwidacja skażeń
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (WIBP SGSP)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Inspektor ochrony przeciwpożarowej
Numer zaświadczenia: SIOP/53/2017/1/22
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N-18001:2004
Wydział Zarządzania
Politechnika Rzeszowska

Praca dyplomowa

Bezpieczeństwo pracy przy magazynowaniu towarów niebezpiecznych.

Doradca ADR
Doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie transportu drogowego (L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route)

Numer świadectwa: 652/2014
Miejsce wydania: Warszawa

Doradca RID
Doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie transportu kolejowego (Reglement concernant le transport Internationale ferroviaire des marchandises dangereuses)

Numer świadectwa: 788/2014
Miejsce wydania: Warszawa

Ekspert ADN

Ekspert ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie transportu statkami żeglugi śródlądowej

Numer świadectwa: 03140002
Miejsce wydania: Giżycko

Doradca IMDG Code

Doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie transportu morskiego
IMDG Code Certificate

Doradca ICAO TI/IATA DGR

Doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie transportu lotniczego
Training is provided in accordance with Tab. 1 – 4 ICAO TI & Tab 1.5.A IATA DGR

Uprawnienia do obsługi urządzeń NO

Uprawnienia do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
Klasa 2 (Gazy), Klasa 3 (Materiały ciekłe zapalne)

Członek stowarzyszenia DGSA
Stowarzyszenie doradców ds. transportu towarów niebezpiecznych – DGSA (Dangerous Goods Safety Advisors)

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc
Ośrodek Szkoleniowy
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie