Zadanie z egzaminu DGSA – ADR – 09.04.2024, Warszawa

Firma „XYZ” Szczecin zakupiła od firmy „ABC” Poznań towar niebezpieczny o numerze UN 2502, który nie stwarza zagrożenia dla środowiska. Nadawca zamierza nadać materiał w cysternie stałej.

Bazując na powyższych informacjach określ:


a) kod cysterny spełniającej najniższy dopuszczalny poziom wymagań konstrukcyjnych, (10 pkt.)
b) prawidłowe oznakowanie jednostki transportowej, (23 pkt.)
c) maksymalny dopuszczalny stopień napełnienia dla cysterny o najniższych dopuszczalnych wymaganiach konstrukcyjnych zakładając, że gęstość towaru w 15 stopniach Celsjusza wynosi 996,8 kg/m3, a w 50 stopniach Celsjusza 937,9 kg/m3. Średnia temperatura cieczy w trakcie napełniania wynosi 20 stopni Celsjusza. W odpowiedzi należy uwzględnić wzory obliczeniowe, (30 pkt.)
d) w prawidłowej kolejności informacje wymagane w dokumencie przewozowym dla przewożonego materiału niebezpiecznego. Określ maksymalną ilość materiału jaką można przewieźć w cysternie przyjmując, że pojemność maksymalna cysterny wynosi 20000 litrów, (25 pkt.)
e) pozostałe dokumenty, które powinny znajdować się w jednostce transportowej w trakcie realizacji przewozu, (8 pkt.)
f) czy w okresie zimowym można pozostawić włączony ogrzewacz spalinowy w trakcie napełniania lub opróżniania cysterny. (4 pkt.)