Towary niebezpieczne – Klasa 4.3 – Materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne

Zagrożenie powodowane przez materiały zaklasyfikowane do klasy 4.3 określone jest tytułem tej klasy. Dodatkowo wydzielające się gazy palne mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe. W związku z tym, istnieje wysokie ryzyko zapalenia takiej mieszaniny od wszystkich źródeł zapłonu. Wytworzona fala detonacyjna może zagrozić ludziom i środowisku naturalnemu.

W klasie 4.3, którą reprezentują materiały podatne na wydzielanie gazów palnych w kontakcie z wodą, zaszeregowane są również materiały, które charakteryzują się występowaniem zagrożeń dodatkowych typu:

  • samonagrzewanie się,
  • zapalność,
  • działanie utleniające,
  • trujące,
  • żrące,
  • kombinacja zagrożeń: działanie zapalno-żrące.

 

Przykładami towarów niebezpiecznych, które zostały zaliczone do klasy 4.3 są wodorek glinu, krzemek magnezu, węglik wapnia.

NATĘŻENIE ZAGROŻENIA

Natężenie zagrożenia dominującego w klasie 4.3, tak jak w innych klasach, gdzie ma to uzasadnienie, określane jest za pomocą grupy pakowania. Natężenie to różnicowane jest na podstawie intensywności reakcji materiału z wodą oraz ilości gazu palnego wydzielanego w określonej jednostce czasu z ustalonej ilości próbki materiału badanego.  (patrz 2.2.43.1.8 ADR)

MATERIAŁY, KTÓRE NIE ZOSTAŁY DOPUSZCZONE DO PRZEWOZU

Do przewozu nie zostały dopuszczone materiały reagujące z wodą, stałe, utleniające, które zostały zaliczone do UN 3133 – MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY UTLENIAJĄCY I.N.O. Jednakże, jeżeli materiały te spełniają przepisy dla materiałów i przedmiotów wybuchowych (klasa 1), to mogą być przewożone. (patrz 2.2.43.2 ADR).

Czy wiesz, że…

  • Najbardziej znanym materiałem wytwarzającym w zetknięciu z wodą gazy palne jest karbid (węglik wapnia). Materiał ten reaguje energicznie z wodą. W wyniku reakcji powstaje acetylen:

CaC2 + 2H2O –> Ca(OH)2 + C2H2

  • Warunki magazynowania karbidu określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. 2004 nr 7 poz. 59),
  • Karbid jest używany jako środek do odstraszania kretów i nornic.