Zadanie nr 7 – Egzamin DGSA: ADR

Firma PHU Trans z Warszawy wysyła do firmy BetaChem z Lublina do przewozu materiał niebezpieczny w kontenerze-cysternie. Materiał charakteryzuje się następującymi właściwościami:

 • powoduje całkowitą martwicę nieuszkodzonej skóry po czasie narażenia 3,5 min.,
 • charakteryzuje się temperaturą zapłonu (Tz) 30 stopni Celsjusza i temperaturą początku wrzenia (Twrz) 70 stopni Celsjusza.

Kontener-cysterna o pojemności 24000 l, maksymalnie napełniona. Przewożony materiał to mieszanina składająca się z substancji o następujących nazwach technicznych: kwas ortofosforowy (V) i metylobenzen.

 1. Podaj numer UN towaru niebezpiecznego, prawidłową nazwę przewozową, kod klasyfikacyjny, grupę pakowania, numery nalepek ostrzegawczych.
 2. Podaj maksymalny stopień napełnienia cysterny w/w materiałem, którego gęstość w temperaturze 15 °C wynosi d15= 995,4 kg/m3, gęstość w temperaturze 50 °C d50= 972,5 kg/m3, średnia temperatura cieczy w trakcie napełniania wynosi tF = 20 °C Proszę podać sposób obliczenia wyniku.
 3. Podaj kod wymaganej cysterny. Czy można zastosować cysternę o kodzie L4BH, L10BH lub SGAV?
 4. Załóżmy, że przedsiębiorstwo dysponuje tylko i wyłącznie cysterną o kodzie L10CH. Czy cysterna o tym kodzie może zostać użyta do w/w przewozu? Czy maksymalny stopień napełnienia cysterny ulegnie zmianie? Jeżeli tak, to jaka maksymalna ilość materiału niebezpiecznego mogłaby zostać umieszczona w takiej cysternie?
 5. Określ oznakowanie jednostki transportowej, zakładając, że kontener-cysterna nie jest widoczny z zewnątrz przewożącego go pojazdu.
 6. Sporządź dokument przewozowy, zgodnie z założeniami 2).
 7. Określ, czy przy napełnianiu cysterny należy ograniczyć prędkość napełniania?
 8. Jaki pojazd specjalistyczny powinien zostać użyty do przewozu w/w materiału? Czy pojazd ten może zostać zastąpiony pojazdem AT?
 9. Określ, czy w/w materiał mógłby zostać przewieziony w cysternie przenośnej.
 10. Określ, czy realizując przewóz w/w materiału niebezpiecznego, dopuszczalne jest skorzystanie z wyłączenia „Limited Quantities” (Towary niebezpieczne zapakowane w ilościach ograniczonych). Jeżeli tak, to jakie limity powinny zostać zachowane dla opakowania wewnętrznego i całkowitej masy brutto sztuki przesyłki?
 11. Określ, czy jednostka transportowa, która realizuje w/w przewóz mogłaby przejechać przez tunele kategorii B, D, E.