Zadanie nr 3 – Egzamin DGSA: ADR

Firma Poland Chem Sp. z o.o. z Warszawy zamierza nadać do firmy Delta z Poznania towar niebezpieczny. Nazwa materiału, który ma zostać nadany to CYKLOPROPAN. Odbiorca wymaga przewozu w cysternie stałej z izolacją cieplną o pojemności 27000 l. Ilość całkowita towaru niebezpiecznego to 14150 kg. Korzystając z podanych informacji, wykonaj następujące polecenia:

 1. Podaj numer UN towaru niebezpiecznego, prawidłową nazwę przewozową, kod klasyfikacyjny, grupę pakowania, numer nalepki ostrzegawczej.
 2. Podaj kod wymaganej cysterny. Czy jest to cysterna z dolnymi otworami do napełniania i rozładunku? Czy jest to cysterna zamknięta hermetycznie?
 3. Określ maksymalny stopień napełnienia cysterny. Czy możliwe jest zrealizowanie tego przewozu?
 4. Określ, czy wymagana cysterna mogłaby zostać zastąpiona cysterną o kodzie P26DH lub P12BH?
 5. Sporządź dokument przewozowy.
 6. Określ dokumenty, które powinny być przewożone w pojeździe.
 7. Określ oznakowanie pojazdu.
 8. Określ, czy na tabliczce lub bezpośrednio na ściankach zbiornika powinien zostać podany odnośny czas utrzymywania?
 9. Określ, czy CYKLOPROPAN może być przewożony w pojazdach-bateriach.
 10. Określ, jakie wymagania powinna spełniać izolacja cieplna?
 11. Określ, czy podczas załadunku w/w materiału niebezpiecznego możliwe jest używanie ogrzewaczy spalinowych?
 12. Określ, czy przedsiębiorstwo, które zaangażowane jest w realizowanie w/w przewozów, powinno wdrożyć plan ochrony towarów dużego ryzyka. Jeżeli tak, określ, czy plan ochrony powinien zawierać:
 • ogólny podział obowiązków w zakresie ochrony,
 • wykaz wszystkich towarów niebezpiecznych, które obecne są w przedsiębiorstwie,
 • skuteczne i aktualne procedury powiadamiania i postępowania w przypadkach zagrożeń, nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i związanych z nimi zdarzeń.