Zadanie nr 2 – Egzamin DGSA: ADR

Firma Multichem z Rzeszowa zamierza nadać do firmy Unia odpad o nazwie technicznej chlorek tetrametyloamoniowy, który klasyfikowany jest jako towar niebezpieczny. Nadawca posiada następujące informacje na temat materiału:

 • nr UN: UN 2810,
 • toksyczność doustna, LD50 = 0,25 g/kg,
 • gęstość względna w temperaturze 15 oC, d15 = 1,32 kg/l,
 • gęstość względna w temperaturze 50 oC, d50 = 1,27 kg/l,
 • średnia temperatura cieczy podczas napełniania – tf = 20 oC

Ponadto, w niezaktualizowanej karcie MSDS umieszczony jest zwrot ryzyka R53. Odbiorca wymaga przewozu w kontenerze-cysternie o pojemności 25000 l, maksymalnie napełnionej. Siedziba firmy Unia znajduje się w Gdyni. Korzystając z podanych informacji, wykonaj następujące polecenia:

 1. Podaj numer UN towaru niebezpiecznego, prawidłową nazwę przewozową, kod klasyfikacyjny, grupę pakowania oraz numery nalepek ostrzegawczych.
 2. Podaj kod wymaganej cysterny. Czy jest to cysterna zamknięta hermetycznie?
 3. Czy wymagana cysterna mogłaby zostać zastąpiona cysterną o kodzie L10CH, SGAV lub L4BN?
 4. Określ maksymalny stopień napełnienia kontenera-cysterny.
 5. Sporządź dokument przewozowy dla: kontenera-cysterny w stanie ładownym i próżnego kontenera–cysterny.
 6. Określ oznakowanie, zakładając, że kontener-cysterna nie jest widoczny z zewnątrz przewożącego go pojazdu.
 7. Określ czy przedsiębiorca, który realizuje takie przewozy powinien zapewnić pracownikom zaangażowanym w czynności z nimi związane, szkolenie z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa?
 8. Określ dokumentację, która powinna znajdować się w jednostce transportowej.
 9. Określ, co jaki czas zbiornik i jego wyposażenie powinny być poddawane badaniom okresowym. Czy badanie to powinno obligatoryjnie zawierać próbę ciśnieniową hydrauliczną?
 10. Czy na kontenerze-cysternie powinny być naniesione następujące dane:
 • pojemność zbiornika,
 • największa dopuszczalna masa brutto,
 • napis „cysterna odejmowalna”,
 • rok produkcji.