Zadanie z ostatniego egzaminu DGSA – 21.11.2017

Firma „XYZ” Warszawa zakupiła od firmy „ABC” Kraków materiał niebezpieczny o numerze UN 2502. Towar ma być przewożony cysterną stałą. Materiał nie stwarza zagrożenia dla środowiska. Podaj:

a) kod cysterny spełniającej najniższy dopuszczalny poziom wymagań konstrukcyjnych,

b) prawidłowe oznakowanie jednostki transportowej,

c) maksymalny dopuszczalny stopień napełnienia dla cysterny o minimalnych wymaganiach konstrukcyjnych, przyjmując gęstość względną w temperaturze 15 stopni Celsjusza d15 = 996,8 kg/m3, w temperaturze 50 stopni Celsjusza d50 = 973,9 kg/m3. Średnia temperatura cieczy w trakcie napełniania wynosi tf = 20 stopni Celsjusza. Uwzględnij obliczenia.

d) sporządź dokument przewozowy, podając maksymalną ilość materiału jaką można przewieźć w cysternie, przyjmując, że pojemność maksymalna cysterny wynosi 10000 litrów,

e) pozostałe dokumenty, które powinny znajdować się w jednostce transportowej w trakcie realizacji tego przewozu.

Proszę podać podstawę prawną do każdej udzielonej odpowiedzi.