Zadania z egzaminu DGSA – ADR/RID – 19.01.2021, Warszawa/Exercises from the DGSA exam – ADR/RID – 19.01.2021, Warsaw

(English version below)

[PL] Od wielu lat prowadzę kursy dla kandydatów na doradców ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Po każdym kursie, z każdym z uczestników odbywam konsultacje, które pozwalają im przygotować się do egzaminu, aby mogli go złożyć z wynikiem pozytywnym za pierwszym podejściem. Na przestrzeni ostatnich lat zauważyłam, że konsultacje te stały się najbardziej popularne wśród kandydatów na doradców, którzy ukończyli kurs w innym ośrodku oraz wśród obecnych doradców, chcących recertyfikować uprawnienia. Jest do bez wątpienia doskonała forma przygotowań dla wszystkich, którzy bezproblemowo chcą uporać się z egzaminem.

W trakcie konsultacji omawiamy najważniejsze zagadnienia, rozwiązujemy liczne przykłady, testy i zadania. Zauważyłam, że najwięcej kłopotów na egzaminie przysparza zawsze zadanie, które opisuje konkretną symulację przewozu. Dla przyszłych doradców jest to często element nie do przebrnięcia, zwłaszcza na początku, natomiast dla obecnych doradców stanowi świetne ćwiczenie do przypomnienia wszelkich zagadnień dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych. Dla przykładu publikuję jedno z zadań egzaminacyjnych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam na wspólne konsultacje!

 

Zadanie 1 – ADR

Firma ABC z Rzeszowa zamierza nadać do firmy XYZ z Krakowa towar niebezpieczny o numerze UN 2874. W karcie SDS widnieje informacja, że materiał został zaliczony do kategorii 2 toksyczności przewlekłej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, a jego nazwa handlowa to Toxyl. Nadawca posiada następujące informacje na temat materiału:

 • gęstość cieczy w temperaturze 15°C, d15 = 1,20 kg/l,
 • gęstość cieczy w temperaturze 50°C, d50 = 1,15 kg/l,
 • średnia temperatura cieczy podczas napełniania, tf = 15°C,
 • najwyższa średnia temperatura ładunku podczas przewozu, tr = 20°C.

Nadawca zamierza nadać 23000 l towaru niebezpiecznego w cysternie przenośnej o pojemności 25000 l bez falochronów.

Bazując na powyższych informacjach:

 1. Oblicz maksymalny stopień napełnienia cysterny i określ czy przewóz będzie możliwy do zrealizowania.
 2. Określ oznakowanie cysterny przenośnej i jednostki transportowej, zakładając, że oznakowanie cysterny nie jest widoczne z zewnątrz przewożącego ją pojazdu.
 3. Sporządź dokument przewozowy.
 4. Określ dokumenty, które powinny być przewożone w trakcie realizacji tego przewozu.
 5. Wskaż czy do realizacji przewozu mogłaby zostać użyta cysterna przenośna o instrukcji T6.

Do każdego punktu wskaż podstawę prawną.

 

Zadanie 1 – RID

Firma ABC z Rzeszowa zamierza nadać do firmy XYZ z Krakowa towar niebezpieczny o numerze UN 2874. W karcie SDS widnieje informacja, że materiał został zaliczony do kategorii 2 toksyczności przewlekłej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, a jego nazwa handlowa to Toxyl. Nadawca posiada następujące informacje na temat materiału:

 • gęstość cieczy w temperaturze 15 °C, d15 = 1,20 kg/l,
 • gęstość cieczy w temperaturze 50 °C, d50 = 1,15 kg/l,
 • średnia temperatura cieczy podczas napełniania, tf = 15 °C,
 • najwyższa średnia temperatura ładunku podczas przewozu, tr = 20 °C.

Nadawca zamierza nadać 23000 l towaru niebezpiecznego w cysternie przenośnej o pojemności 25000 l bez falochronów.

Bazując na powyższych informacjach:

 1. Oblicz maksymalny stopień napełnienia cysterny i określ czy przewóz będzie możliwy do zrealizowania.
 2. Określ oznakowanie cysterny przenośnej i wagonu, zakładając, że oznakowanie umieszczone na cysternie nie jest dobrze widoczne.
 3. Sporządź dokument przewozowy.
 4. Wskaż dokumenty, które powinny być przewożone w kabinie maszynisty.
 5. Wskaż czy do realizacji przewozu mogłaby zostać użyta cysterna przenośna o instrukcji T6.

Do każdego punktu wskaż podstawę prawną.

Powodzenia!

 

[ENG] I’ve been teaching candidates for dangerous goods safety advisors for many years now. After each of my courses, I’m used to offering consultations to all the participants, helping them prepare for the exam and pass it the first time. I’ve recently noticed that my consultations are the most popular among DGSA candidates who completed their course at another teaching center as well as among present DGSAs willing to refresh their certificates. It’s definitely the best way to prepare for passing the exam flawlessly.

During consultations, we solve together numerous examples, tests, and exercises. I’ve realized that the exercise involving individual transport simulation seems to be the most difficult and problematic task on the exam. For future DGSAs, this challenge is often impossible to deal with, but for present DGSAs it’s a great exercise for remembering everything about the transport of dangerous goods. Please find below one of the real examination tasks.

If you need consultations, please contact me! I will be happy to help you.

 

Exercise 1 – ADR

Company ABC from Rzeszów is sending a dangerous good of UN No. 2874 to company XYZ from Cracow. The Safety Data Sheet (SDS) contains information that the material has been assigned category Aquatic Chronic 2 according to Regulation 1272/2008/EC and its commercial name is Toxyl. The consignor has the following data about the material:

 • density of the liquid at 15°C, d15 = 1,20 kg/l,
 • density of the liquid at 50°C, d50 = 1,15 kg/l,
 • mean temperature of the liquid during filling, tf = 15°C,
 • maximum mean bulk temperature during carriage, tr = 20°C.

The consignor is sending 23000 l of the dangerous good in a portable tank of 25000 l of capacity, without surge plates.

On the basis of the above data:

 1. Calculate the maximum degree of filling of the portable tank and define whether the transport is possible.
 2. Define placarding of the portable tank and of the transport unit, assuming that the portable tank is not visible from outside the carrying transport unit.
 3. Prepare the dangerous goods transport document.
 4. Determine which documents shall be carried on the transport unit during the carriage.
 5. Indicate whether a portable tank conforming to instruction T6 could be used for this carriage.

Indicate the legal basis in every answer.

 

Exercise 1 – RID

Company ABC from Rzeszów is sending a dangerous good of UN No. 2874 to company XYZ from Cracow. The Safety Data Sheet (SDS) contains information that the material has been assigned category Aquatic Chronic 2 according to Regulation 1272/2008/EC and its commercial name is Toxyl. The consignor has the following data about the material:

 • density of the liquid at 15°C, d15 = 1,20 kg/l,
 • density of the liquid at 50°C, d50 = 1,15 kg/l,
 • mean temperature of the liquid during filling, tf = 15°C,
 • maximum mean bulk temperature during carriage, tr = 20°C.

The consignor is sending 23000 l of the dangerous good in a portable tank of 25000 l of capacity, without surge plates.

On the basis of the above data:

 1. Calculate the maximum degree of filling of the portable tank and define whether the transport is possible.
 2. Define placarding of the portable tank and of the wagon, assuming that the portable tank is not visible from outside the carrying wagon.
 3. Prepare the dangerous goods transport document.
 4. Determine which documents shall be carried in the driver’s cab.
 5. Indicate whether a portable tank conforming to instruction T6 could be used for this carriage.

Indicate the legal basis in every answer.

 

Good luck!