Zadanie z egzaminu DGSA – ADR – 01.06.2021, Warszawa

Przedsiębiorstwo Gas Oil w Katowicach nadaje do firmy XYZ we Wrocławiu towar niebezpieczny. Materiał nosi nazwę Chemtrazon i charakteryzuje się następującymi właściwościami/zagrożeniami:

  • temperatura początku wrzenia – 35 stopni Celsjusza, temperatura zapłonu – 18 stopni Celsjusza,
  • preparat powoduje całkowitą martwicę nieuszkodzonej skóry po czasie narażenia 3 minut i obserwacji trwającej 60 minut.

Nadawca zamierza nadać powyższy towar w kontenerze-cysternie w ilości 20 000 litrów. Materiał stwarza zagrożenie dla środowiska. Nazwę materiału podaną w treści zadania należy traktować jako nazwę techniczną. Bazując na powyższych informacjach rozwiąż poniższe zagadnienia:

  1. Wskaż kod kontener-cysterny spełniającej minimalne wymagania. Czy możliwe jest użycie kontenera-cysterny o kodzie L10BH?
  2. Wskaż sposób zabezpieczenia zamknięć.
  3. Wskaż pojazd, który powinien być użyty do tego przewozu.
  4. Opisz prawidłowe oznakowanie jednostki transportowej oraz kontenera-cysterny zakładając, że oznakowanie kontenera-cysterny nie jest widoczne z zewnątrz pojazdu.
  5. Wskaż jakie informacje powinny być zawarte w dokumencie przewozowym w kolejności zgodnej z ADR.
  6. Wskaż pozostałe dokumenty, które powinny być przewożone w jednostce transportowej.