Zadanie z egzaminu DGSA – 29.05.2018, Warszawa

Firma ABC z Warszawy zamierza nadać do firmy XYZ z Bydgoszczy towar niebezpieczny, któremu został przypisany numer UN 1300. Materiał wykazuje średnie natężenie zagrożenia dominującego. Przewóz ma być realizowany w cysternie stałej. Materiał nie wykazuje zagrożenia dla środowiska.
Określ:
a) Kod cysterny, która spełnia najniższy dopuszczalny poziom wymagań konstrukcyjnych,
b) Maksymalny dopuszczalny stopień napełnienia dla cysterny charakteryzującej się minimalnymi wymaganiami konstrukcyjnymi, zakładając, że gęstość względna w temperaturze 15 stopni Celsjusza wynosi 876,2 kg/m3, a w temperaturze 50 stopni Celsjusza 852,2 kg/m3. Średnia temperatura cieczy w trakcie napełniania (tF) wynosi 4 stopnie Celsjusza. Zaprezentuj obliczenia.
c) Sporządź dokument przewozowy, zakładając, że w cysternie będzie przewożona maksymalna ilość materiału. Pojemność cysterny wynosi 10000 litrów.
d) Wymień dokumenty, które powinny znajdować się w jednostce transportowej w trakcie realizacji tego przewozu.
Powodzenia ;)!