Zadanie nr 8 – Egzamin DGSA: ADR

Firma BEN–GAZ z Płocka realizuje przewóz 22000 l paliwa. Transport odbywa się w cysternie stałej, trzykomorowej:

 • Komora 1 – benzyna, ilość materiału: 6000 l,
 • Komora 2 – olej napędowy, temperatura zapłonu 56 stopni Celsjusza, ilość materiału: 8000 l,
 • Komora 3 – olej napędowy, temperatura zapłonu 80 stopni Celsjusza, ilość materiału: 8000 l.

Na podstawie wskazanych temperatur zapłonu dla oleju napędowego wybierz odpowiednie pozycje z wykazu towarów niebezpiecznych.

Docelowym miejscem dostarczenia paliwa jest plac budowy w Krakowie, firma ALUSTAL. Materiały stwarzają zagrożenie dla środowiska.

 1. Określ kod cysterny, która wymagana jest do realizacji tego przewozu. Czy cysterna powinna być zaopatrzona w urządzenie zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się płomienia?
 2. Czy do realizacji tego przewozu mogłaby zostać użyta cysterna o kodzie: L4BH, L4BN lub L1.5BN?
 3. Określ pojazd, który wymagany jest do realizacji tego przewozu. Określ, czy pojazd powinien być wyposażony w ogranicznik prędkości. Jeżeli tak, to w jaki sposób powinien być ustawiony?
 4. Określ wszystkie możliwe sposoby oznakowania jednostki transportowej.
 5. Sporządź dokument przewozowy.
 6. Określ, w jakich sytuacjach może zostać pominięty w dokumencie przewozowym zapis „Przepis szczególny 640X”? (w miejsce „X” należy wpisać wielką literę, która została podana po numerze przepisu szczególnego 640 w kolumnie (6) tabeli A w dziale 3.2)
 7. Określ dokumenty, które powinny być przewożone w jednostce transportowej.
 8. Określ, czy pojazd wymaga nadzorowania.
 9. Określ, czy przedsiębiorstwo, które zaangażowane jest w realizowanie tego typu przewozów, zobowiązane jest wdrożyć plan ochrony towarów dużego ryzyka.
 10. Określ, czy materiał o numerze UN 1203 charakteryzujący się ciśnieniem par wynoszącym 130 kPa w temperaturze 50 stopni Celsjusza może być przewożony w dużych pojemnikach do przewozu luzem?