Zadanie nr 5 – Egzamin DGSA: ADR

Zakłady Chemiczne ze Szczecina chcą nadać do przewozu herbicyd o nazwie chemicznej sulfentrazon, który został zaklasyfikowany jako UN 3082. Ilość materiału to 17250 l. Odbiorca – firma Agrosnova z Wrocławia, wymaga, aby towar został dostarczony w  dużych pojemnikach do przewozu luzem (DPPL), złożonych, z naczyniem wewnętrznym z elastycznego tworzywa sztucznego i aluminiową osłoną zewnętrzną. Materiał wrze w 80oC.

 1. Określ numer UN, kod klasyfikacyjny, klasę, grupę pakowania, nalepkę i znak dla w/w towaru niebezpiecznego.
 2. Towar niebezpieczny ma być zapakowany do w/w opakowań o maksymalnie możliwej objętości. Opakowania zostały wyprodukowane w lipcu 2016. Podaj kod wymaganego opakowania i określ pozostałe elementy oznakowania certyfikacyjnego.
 3. Określ stopień napełnienia dużego pojemnika do przewozu luzem (DPPL) i podaj ilość opakowań, która będzie niezbędna do zrealizowania tego przewozu.
 4. Określ oznakowanie dużego pojemnika do przewozu luzem (DPPL).
 5. Określ, jakim badaniom poddawane są duże pojemniki do przewozu luzem (DPPL), przed przekazaniem ich do eksploatacji.
 6. Sporządź dokument przewozowy.
 7. Wymień dokumenty, które powinny być przewożone w jednostce transportowej.
 8. Określ oznakowanie jednostki transportowej.
 9. Określ, czy opakowania zawierające w/w materiał niebezpieczny mogą być przewożone w pojazdach odkrytych.
 10. Określ, czy w/w materiał mógłby być przewożony w cysternach przenośnych.
 11. Wyjaśnij znaczenie liczby Kemlera dla UN 3082.
 12. Określ, czy byłoby możliwe wyłączenie całkowite spod przepisów ADR dla UN 3082. Jeżeli tak, to jakie warunki powinny zostać spełnione?