Zadanie nr 10 – Egzamin DGSA: ADR

Firma BVChem z Torunia nadaje do przewozu w kontenerze-cysternie towar niebezpieczny kwas octowy lodowaty. Cysterna o pojemności 23500 l, maksymalnie napełniona. Odbiorcą towaru niebezpiecznego jest firma DCX z Bydgoszczy.

 1. Podaj numer UN towaru niebezpiecznego, prawidłową nazwę przewozową, kod klasyfikacyjny, grupę pakowania, numery nalepek ostrzegawczych.
 2. Firma BVChem dysponuje cysterną o kodzie L10CH. Określ, czy przewóz może zostać zrealizowany w cysternie o takim kodzie. Jeżeli tak, określ maksymalny stopień napełnienia cysterny wskazanym materiałem, którego gęstość w temperaturze 15 °C d15= 997,1 kg/m3, gęstość w temperaturze 50 °C d50= 974,3 kg/m3, średnia temperatura cieczy w trakcie napełniania wynosi tF = 18 °C. Podaj sposób obliczenia wyniku.
 3. Określ oznakowanie jednostki transportowej, zakładając, że kontener-cysterna nie jest widoczny z zewnątrz przewożącego go pojazdu.
 4. Określ, jak często zbiornik i jego wyposażenie powinien być poddawany badaniom pośrednim. Czy takie badanie obejmuje próbę szczelności zbiornika?
 5. Sporządź dokument przewozowy.
 6. Określ inne dokumenty, które powinny być przewożone w jednostce transportowej.
 7. Określ wyposażenie, które powinno być przewożone w jednostce transportowej.
 8. Określ, czy podczas rozładunku możliwe jest używanie ogrzewaczy spalinowych.
 9. Określ, czy pojazd wymaga nadzorowania.
 10. Określ, czy pracownik, który jest zaangażowany w napełnianie cystern powinien [TAK/NIE]:
 • napełniać cysterny jedynie materiałami niebezpiecznymi niedopuszczonymi do przewozu w tych cysternach,
 • wydać przewoźnikowi towary niebezpieczne tylko w przypadku, gdy są one dopuszczone do przewozu zgodnie z ADR,
 • zapewnić, aby na powierzchni zewnętrznej napełnionej cysterny nie było niebezpiecznych pozostałości ładowanego materiału,
 • po napełnieniu cysterny zapewnić, że wszystkie zamknięcia są w pozycji otwartej oraz nie ma wycieku.