Wyłączenie „1.1.3.6” – elementarz

Czy zawsze bezwzględnie musimy przestrzegać wszystkich przepisów zawartych w Umowie ADR? Oczywiście, że nie. Umowa ADR przewiduje szereg wyłączeń całkowitych, gdy nie stosujemy żadnych przepisów Umowy ADR oraz wyłączeń częściowych, gdy stosujemy tylko niektóre przepisy w niej zawarte.

 

Czym jest wyłączenie „1.1.3.6”?

To wyłączenie częściowe, wynikające z ilości towarów niebezpiecznych przewożonych w jednostce transportowej, dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki. Popularnie nazywane jest wyłączeniem „1.1.3.6”, ponieważ wszystkie informacje dotyczące tego wyłączenia zostały zawarte pod przepisem 1.1.3.6 w Umowie ADR.

Każdy towar niebezpieczny został zaliczony do określonej kategorii transportowej – 0, 1, 2, 3, 4 – patrz Tabela A, kolumna 15 (nad kodem ograniczeń przewozu przez tunele), Umowa ADR lub swój magiczny podręcznik z kursu dla kierowców ADR.

Jest? Oczywiście, że tak. Spójrz, ja znalazłam:

 

Kiedy możesz skorzystać z wyłączenia „1.1.3.6”?

Zasady są proste, aczkolwiek dla dokładnego zrozumienia tematu podzielimy to na dwa scenariusze, które mogą wystąpić:

 • Scenariusz nr 1: Towary niebezpieczne, które mają być przewożone zostały zaliczone do tej samej kategorii transportowej:

 

Przykład: UN 1294 TOLUEN – 2. kategoria transportowa + UN 1090 ACETON – 2. kategoria transportowa + UN 1219 IZOPROPANOL – 2. kategoria transportowa

 

 • Scenariusz nr 2: Towary niebezpieczne, które mają być przewożone zostały zaliczone do różnych kategorii transportowych:

 

Przykład: UN 1294 TOLUEN – 2. kategoria transportowa + UN 1221 IZOPROPYLOAMINA – 1. kategoria transportowa + UN 1299 TERPENTYNA – 3. kategoria transportowa

 

Scenariusz nr 1 – Towary niebezpieczne, które mają być przewożone zostały zaliczone do tej samej kategorii transportowej

Jeżeli ilość towarów niebezpiecznych, które mają być przewożone w jednostce transportowej nie przekracza ilości wskazanych poniżej, to przewóz ten może być realizowany na wyłączeniu „1.1.3.6”:

 • maksymalna ilość całkowita dla kategorii transportowej 120 kilogramów lub litrów,
 • maksymalna ilość całkowita dla towarów o nr UN: UN 0081, UN 0082, UN 0084, UN 0241, UN 0331, UN 0332, UN 0482, UN 1005, UN 1017 (1 a) – 50 kilogramów,
 • maksymalna ilość całkowita dla kategorii transportowej 2333 kilogramy lub litry,
 • maksymalna ilość całkowita dla kategorii transportowej 31000 kilogramów lub litrów,
 • maksymalna ilość całkowita dla kategorii transportowej 4 – bez ograniczeń.

 

Co z kategorią transportową „0”?

Zapamiętaj! Jeżeli towar niebezpieczny został zaliczony do kategorii transportowej 0, nie możesz skorzystać z tego wyłączenia.

 

Przeanalizujmy to na przykładach:

Przykład nr 1

Do przewozu skierowano:

 • 1 kanister z UN 1203 (ilość: 30 l),
 • 1 bęben z UN 1173 (ilość: 150 l),
 • 1 kanister z UN 1294 (ilość: 20 l).

Każdy z powyższych towarów został zaliczony do 2. kategorii transportowej. Maksymalna ilość całkowita na jednostkę transportową, która może być przewożona na wyłączeniu „1.1.3.6” dla kategorii transportowej 2. wynosi 333 l. Sumaryczna ilość towarów: 30 l + 150 l + 20 l = 200 l. Ilość ta nie przekracza limitu podanego dla kategorii transportowej 2., więc przewóz może być realizowany na wyłączeniu „1.1.3.6”.

 

Przykład nr 2

Do przewozu skierowano :

 • 50 kanistrów z UN 1202 (ilość towaru w każdym kanistrze to 30 l)

Towar niebezpieczny o numerze UN 1202 został zaliczony do kategorii transportowej 3. Limit dla kategorii transportowej wynosi 1000 l. Rachunek jest prosty:

Całkowita ilość towaru niebezpiecznego: 50  x 30 l = 1500 l

Powyższy towar nie może być przewieziony na wyłączeniu „1.1.3.6”, ponieważ limit, który został wskazany dla kategorii transportowej 3. został przekroczony. Przewóz należy realizować na pełnych przepisach ADR.

 

Scenariusz nr 2 – Towary niebezpieczne, które mają być przewożone zostały zaliczone do różnych kategorii transportowych

W przypadku gdy zamierzamy realizować przewóz towarów niebezpiecznych zaliczonych do różnych kategorii transportowych, konieczne jest wykonanie działania, tj. wymnożenie ilości każdego towaru przez określony współczynnik i zweryfikowanie czy otrzymany wynik nie przekracza wartości 1000. Jeżeli wynik nie przekracza wartości 1000, to towar niebezpieczny może być przewożony na wyłączeniu „1.1.3.6”. Na podstawie poniższej tabeli zauważ, że do każdej kategorii transportowej został przypisany mnożnik:

Jakie działania wykonujemy?

Mnożymy ilość każdego towaru przez mnożnik, który został przypisany do kategorii transportowej, do której został zaliczony każdy z towarów niebezpiecznych. Otrzymane wyniki sumujemy.

 

Przykład nr 1

Do przewozu skierowano:

 • 1 kanister z UN 1202 (ilość: 100 l), 3. kategoria transportowa, mnożnik 1,
 • 1 bęben z UN 1814, II GP (ilość: 200 l), 2. kategoria transportowa, mnożnik 3,
 • 1 kanister z UN 2810, I GP (ilość: 5 l), 1. kategoria transportowa, mnożnik 50.

Suma = (ilość UN 1202 x 1) + (ilość UN 1814 x 3) + (ilość UN 2810 x 50) = (100 x 1) + (200 x 3) + (5 x 50) = 100 + 600 + 250 = 950

Otrzymany wynik nie przekracza wartości 1000, więc przewóz może być realizowany na wyłączeniu „1.1.3.6”.

 

Przykład nr 2

Do przewozu skierowano:

 • 20 butli z UN 1965 (każda butla zawiera 11 kg gazu), 2. kategoria transportowa, mnożnik 3,
 • 2 bębny z UN 1112 (każdy bęben zawiera 200 l materiału), 3. kategoria transportowa, mnożnik 1.

Całkowita ilość UN 1965 = 20 butli x 11 kg = 220 kg

Całkowita ilość UN 1112 = 2 x 200 l = 400 l

Suma = (ilość UN 1965 x 3) + (ilość UN 1112 x 1) = (220 x 3) + (400 x 1) = 660 + 400 = 1060.

Otrzymany wynik przekracza wartość 1000, więc przewóz nie może być realizowany na wyłączeniu „1.1.3.6”.

 

Jakie wymagania obowiązują przy realizowaniu przewozu na wyłączeniu „1.1.3.6”?

Przy przewozie na tym wyłączeniu obowiązuje część przepisów Umowy ADR. Są to między innymi następujące wymagania:

 • do przewozu towarów należy używać opakowań certyfikowanych,
 • opakowania powinny być zaopatrzone w oznakowanie – nalepki, znaki, napisy,
 • przewozowi powinien towarzyszyć dokument przewozowy z dodatkowym rozpisaniem towarów niebezpiecznych według kategorii transportowych,
 • obowiązują zakazy ładowania razem i środki ostrożności jeżeli towar przewożony jest razem z żywnością,
 • w jednostce transportowej powinna znajdować się co najmniej jedna gaśnica 2 kg ABC,
 • kierowca i inni członkowie załogi pojazdu powinni zostać przeszkoleni – tzw. szkolenie stanowiskowe ADR. Przy realizowaniu przewozów na wyłączeniu „1.1.3.6” nie jest wymagane Zaświadczenie ADR.
 • w trakcie manipulowania ładunkiem obowiązuje zakaz palenia oraz używania papierosów elektronicznych w pobliżu i wewnątrz pojazdów,
 • kierowca i członkowie załogi pojazdu nie powinni otwierać sztuk przesyłki zawierających towary niebezpieczne,
 • urządzenia oświetleniowe nie powinny zawierać powierzchni metalowych, ze względu na ryzyko powstania iskry krzesanej.

 

Prawda, że proste? Po większą dawkę wiedzy zapraszam na wykłady, szkolenia i kursy.