TEST SPECJALISTYCZNY NR 1 – EGZAMIN DGSA (ADR)

TEST SPECJALISTYCZNY NR 1 – EGZAMIN DGSA – Egzamin dla kandydatów na doradców i doradców ADR

 

Test 1 specjalistyczny

1. Numer rozpoznawczy zagrożenia amoniaku bezwodnego to: 

 1. 268
 2. 286
 3. 263

2. Jakiej informacji brakuje w zapisie w dokumencie przewozowym „UN 2448 siarka stopiona, III”?

 1. Kodu klasyfikacyjnego
 2. Numeru nalepki ostrzegawczej
 3. Grupy pakowania

3. Jaki numer rozpoznawczy zagrożenia może mieć przypisany azot?

 1. 22
 2. 20
 3. 23

4. Kto jest właściwą władzą w sprawach warunków technicznych i badań urządzeń transportowych przeznaczonych do przewozu drogowego?

 1. dzierżawca
 2. licencjonowany przewoźnik
 3. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego

5. Każda cysterna przenośna, która charakteryzuje się określoną pojemnością, powinna być wyposażona w urządzenie obniżające ciśnienie, którym może być płytka bezpieczeństwa. Wymaganie to stosuje się do cystern o pojemności mniejszej niż:

 1. 1000 litrów
 2. 1900 litrów
 3. 2000 litrów

6. Kontenery-cysterny wykonane z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem mogą być dopuszczone do przewozu materiałów niebezpiecznych klas:

 1. 2
 2. 1
 3. 8

7. Litera M umieszczona po kodzie cysterny oznacza, że:

 1. Materiał może być przewożony w pojeździe-baterii
 2. Materiał może być przewożony w MEGC
 3. Materiał może być przewożony w (MEGC) UN

8. Cysterny do przewozu gazów skroplonych schłodzonych, powinny być poddawane badaniom okresowym:

 1. nie później niż po 8 latach eksploatacji, a następnie przynajmniej co 12 lat
 2. nie później niż po 6 latach eksploatacji, a następnie przynajmniej co 12 lat
 3. nie rzadziej niż co 8 lat

9. Od czego zależy stopień napełnienia cystern dla materiałów ciekłych?

 1. współczynnika objętościowego rozszerzenia cieczy w przedziale temperatury 15 i 50 °C
 2. Gęstości cieczy
 3. Temperatury zapłonu

10. Próżne nieoczyszczone pojazdy-cysterny dopuszczone do przewozu:

 1. nie mogą posiadać na zewnętrznej powierzchni pozostałości materiałów niebezpiecznych
 2. muszą być tak samo szczelnie zamknięte jak w stanie ładownym
 3. mogą posiadać na zewnętrznej powierzchni nieznaczne pozostałości materiałów niebezpiecznych

11. Cysterna przenośna poddawana jest badaniom:

 1. Przed pierwszym użyciem
 2. Co 5 lat
 3. Co 8 lat

12. Jaki minimalny wymiar boku powinna mieć nalepka ostrzegawcza dla kontenerów i kontenerów-cystern?

 1. 100 mm
 2. 150 mm
 3. 250 mm

13. Które towary kl. 1 nie są dopuszczone do przewozu drogowego?

 1. zawierające dodatkowo trujący środek chemiczny
 2. inicjujące
 3. miotające

14. Pojemność cysterny stałej jest większa niż:

 1. 1000 litrów
 2. 450 litrów
 3. 1500 litrów

15. Co oznacza przewóz luzem?

 1. Przewóz nieopakowanych materiałów stałych
 2. Przewóz przedmiotów
 3. Przewóz sztuk przesyłek

16. Jeżeli materiał ma przyporządkowaną kategorię transportową „0” to:

 1. Nie podlega wymaganiom ADR
 2. Nie podlega wyłączeniu, które wynika z ADR
 3. Nie jest dopuszczony do przewozu

17. Który z materiałów wybuchowych jest dopuszczony do przewozu tylko jako ładunek całkowity?

 1. Materiał pirotechniczny
 2. Przedmiot zawierający materiał wybuchowy i biały fosfor
 3. Materiał wybuchowy przedstawiający sobą szczególne zagrożenie np. z powodu podatności na aktywację wodą

18. Jakiego koloru mogą być strzałki kierunkowe?

 1. niebieskiego
 2. pomarańczowego
 3. czerwonego

19. Na jakie minimalne ciśnienie powinien być nastawiony zawór bezpieczeństwa w cysternie przeznaczonej do przewozu materiałów ciekłych o prężności pary wyższej niż 110 kPa w 50 stopniach Celsjusza?

 1. 1,1 bara
 2. 1,3 bara
 3. 1,5 bara

20. Próby szczelności cystern przeznaczonych do przewozu gazów skroplonych schłodzonych powinny być wykona przy ciśnieniu nie niższym niż:

 1. 20% maksymalnego ciśnienia roboczego
 2. 20% ciśnienia próbnego
 3. 90% maksymalnego ciśnienia roboczego

21. Zbiorniki przeznaczone do przewozu określonych materiałów powinny być połączone z podwoziem przy użyciu co najmniej jednego skutecznego połączenia elektrycznego. Wymaganie to dotyczy materiałów:

 1. Gazów palnych
 2. UN 1361 węgiel, II GP
 3. Materiałów ciekłych o temperaturze zapłonu nie niższej niż 60 °C

22. Ciśnienie próbne cystern przeznaczonych do przewozu gazów skroplonych schłodzonych powinno być:

 1. równe co najmniej 1,1-krotności najwyższego dopuszczalnego ciśnienia roboczego podanego na cysternie, lecz nie niższe niż 400 kPa (4 bar)
 2. równe co najmniej 1,3-krotności najwyższego dopuszczalnego ciśnienia roboczego podanego na cysternie, lecz nie niższe niż 300 kPa (3 bar)
 3. co najmniej 1,4 razy większe od największego dopuszczalnego ciśnienia roboczego

23. Która z nazw może zostać użyta jako nazwa techniczna dla gazu chłodniczego?

 1. Mieszanina F1
 2. Mieszanina F2
 3. Mieszanina F3

24. Stopień napełnienia naczynia ciśnieniowego:

 1. nie powinien przekraczać 95% pojemności naczynia ciśnieniowego w temperaturze 50°C
 2. może być większy od 80%, ale nie powinien przekroczyć 95% pojemności w temperaturze 50 °C
 3. może przekroczyć 95% pojemności w temperaturze 50 °C

25. UN 1978 propan może być towarem niebezpiecznym dużego ryzyka, jeżeli jest przewożony w:

 1. sztukach przesyłki
 2. pojazdach-cysternach
 3. luzem

26. Przy przewozie towaru niebezpiecznego w ilościach ograniczonych:

 1. Masa brutto sztuki przesyłki nie może przekraczać 30 kg
 2. Sztuka przesyłki powinna być zawsze oznakowana strzałkami kierunkowymi
 3. Pojazd ze sztukami przesyłek zapakowanymi w ilościach ograniczonych zawsze musi zostać oznakowany znakiem dla ilości ograniczonych

27. Kod PP w instrukcjach pakowania oznacza:

 1. Przepisy specjalne pakowania dotyczące opakowań opisanych w dziale 6.1
 2. Przepisy specjalne pakowania dotyczące naczyń ciśnieniowych
 3. Przepisy specjalne pakowania dotyczące opakowań typu bębny i skrzynie

28. Napełnione pojemniki aerozolowe powinny być poddane badaniom:

 1. Hydraulicznej próbie ciśnieniowej
 2. W gorącej łaźni wodnej
 3. Pojemniki aerozolowe nie są poddawane badaniom po napełnieniu

29. Nalepkę zgodną ze wzorem nr 2.2 umieszcza się na: 

 1. Butlach z tlenem i acetylenem
 2. Butlach z gazami niepalnymi i nietrującymi
 3. Pojemnikach aerozolowych bez względu na rodzaj gazu

30. Jeżeli do próby szczelności cystern przeznaczonych do przewozu materiałów ciekłych lub stałych w stanie sypkim lub granulowanym stosowany jest gaz, to próba ta powinna być przeprowadzona pod ciśnieniem, nie mniejszym niż:

 1. 25% maksymalnego ciśnienia roboczego
 2. 50% maksymalnego ciśnienia roboczego
 3. 75% maksymalnego ciśnienia roboczego