TEST OGÓLNY NR 3 – EGZAMIN DGSA

TEST OGÓLNY NR 3 – EGZAMIN DGSA – Egzamin dla kandydatów na doradców i doradców ADR/RID

Test 3 ogólny

1. Które z wymienionych klas wymagają  w określonych przypadkach stosowania temperatury kontrolowanej w trakcie realizacji przewozu?

 1. Klasa 3
 2. Klasa 4.3
 3. Klasa 4.1

 

2. W klasie 4.2 mogą być klasyfikowane:

 1. Tylko materiały stałe zapalne
 2. Materiały ulegające samonagrzewaniu
 3. Materiały zmodyfikowane genetycznie

 

3. Do jakiej klasy został zaliczony nadmanganian potasu?

 1. Klasy 4.2
 2. Klasy 4.1
 3. Klasy 5.1

 

4. Do materiałów trujących I GP należą towary wykazujące:

 1. Toksyczność dermalną LD50 = 56 mg/kg
 2. Toksyczność dermalną LD50 = 50 mg/kg
 3. Toksyczność inhalacyjną LC50 = 0,3 mg/kg

 

5. Do przewozu nie zostały dopuszczone materiały, które są podatne na tworzenie nadtlenków. Nie powinny być dopuszczone do przewozu, jeżeli zawartość w nich nadtlenku , przeliczona na nadtlenek wodoru wynosi: 

 1. poniżej 0,3%
 2. powyżej 0,3%
 3. powyżej 0,1%

 

6. Symbol literowy grupy zgodności materiału inicjującego to:

 1. A
 2. D
 3. B

 

7. Materiały klasy 4.1 pakowane są:

 1. według metod OP
 2. wyłącznie w opakowania metalowe
 3. wyłącznie jak materiały klasy 1

 

8. Pojemność zbiornika cysterny to:

 1. całkowita wewnętrzna pojemność zbiornika wyrażona w litrach
 2. całkowita wewnętrzna pojemność zbiornika wyrażona w metrach sześciennych
 3. częściowa wewnętrzna pojemność wyrażona w litrach

 

9. Rtęć została zaklasyfikowana do klasy:

 1. 9
 2. 5.1
 3. 8

 

10. Kod klasyfikacyjny amoniaku bezwodnego to:

 1. 2T
 2. 2TF
 3. 2TC

 

11. Kod klasyfikacyjny 2TFC oznacza:

 1. gaz skroplony
 2. trujący, zapalny, żrący
 3. gaz rozpuszczony

 

12. Chłodziarki (urządzenia chłodnicze):

 1. nigdy nie podlegają przepisom
 2. mogą być zaklasyfikowane do klasy 2
 3. mogą być zaklasyfikowane do klasy 9

 

13. Kto w naszym kraju jest właściwą władzą w sprawach warunków przewozu materiałów klasy 7?

 1. Instytut Przemysłu Organicznego
 2. Państwowa Agencja Atomistyki
 3. COBRO

 

14. Kryterium klasyfikacji materiałów klasy 5.2 może być:

 1. wrażliwość na kontakt ze związkami metali ciężkich
 2. zagrożenie działaniem promieniotwórczym
 3. rozkład egzotermiczny

 

15. Gaz zaklasyfikowany do grupy TOC to:

 1. gaz trujący, utleniający, żrący
 2. gaz pakowany wyłącznie we wzmocnione ampułki szklane
 3. gaz trujący przeznaczony wyłącznie do ćwiczeń dla obrony cywilnej

 

16. Materiały klasy 2:

 1. są zaliczone do grup oznaczonych literami określającymi stwarzane zagrożenie
 2. stwarzają tylko i wyłącznie zagrożenie zatruciem inhalacyjnym
 3. mogą charakteryzować się zagrożeniem sygnalizowanym nalepką nr 2.3

 

17. Materiały klasy 2 obejmują:

 1. gazy zapalne, trujące i żrące
 2. napoje gazowane
 3. między innymi gazy sprężone, skroplone i rozpuszczone

 

18. Zagrożenia stwarzane przez materiały klasy 4.1

 1. ocenia się między innymi za pomocą kryteriów właściwych dla klas 1, 4.1, 5.2, 6.1 i 8
 2. czasami wymagają stosowania podczas przewozu temperatury kontrolowanej
 3. są podstawą podziału na pięć głównych grup

 

19. Do której klasy zaliczamy izotop wodoru-tryt?

 1. 1
 2. 4.1
 3. 7

 

20. Materiał ciekły zapalny mający podczas przewozu temperaturę wyższą od swojej temperatury zapłonu powinien być zaklasyfikowany do:

 1. klasy 4.1, do grupy materiałów samoreaktywnych
 2. klasy 9
 3. klasy 3

 

21. Numer rozpoznawczy zagrożenia dla chloru to:

 1. 268
 2. 265
 3. 20

 

22. Uczestnik przewozu zobowiązany jest przechowywać drugi egzemplarz sprawozdania rocznego przez okres:

 1. 5 lat od dnia jego sporządzenia
 2. 5 lat od dnia jego wysłania
 3. 1 rok

 

23. Jeżeli w Tabeli A, w dziale 3.2, dla materiałów wybuchowych w kolumnie 4 występują cyfry I, II, III to oznaczają one:

 1. stopień natężenia zagrożenia, gdzie I oznacza duże zagrożenie, a III małe zagrożenie
 2. materiały klasy 1 nie zostały zaliczone do grup pakowania, więc cyfry I, II, III nie występują w kol. 4 w Tabeli A
 3. stopień natężenia zagrożenia gdzie III oznacza duże zagrożenie, a I małe zagrożenie

 

24. Zagrożenie dominujące stwarzane przez materiały klasy 7 to:

 1. promieniotwórczość
 2. emisja gazu trującego
 3. działanie żrące

 

25. Do klasy 5.1 klasyfikowane są:

 1. materiały utleniające, podtrzymujące palenie
 2. materiały utleniające, żrące
 3. materiały utleniajace, trujące

 

26. Materiał klasy 1 grupa zgodności G:

 1. przedstawia sobą szczególne zagrożenie, np. z powodu aktywacji z wodą
 2. jest materiałem wybuchowym inicjującym
 3. jest materiałem pirotechnicznym

 

27. Materiał podgrzany ciekły mający podczas przewozu temperaturę niższą od temperatury zapłonu powinien zostać zaklasyfikowany do klasy:

 1. 3
 2. 4.2
 3. 9

 

 28. Do której klasy mogą zostać zaklasyfikowane gazy?

 1. 2
 2. 5.1
 3. 8

 

29. Stosowanie środków ostrożności wobec artykułów spożywczych przewożonych razem z niektórymi materiałami niebezpiecznymi: 

 1. jest wymagane w kontenerach
 2. jest wymagane w stosunku do wszystkich towarów niebezpiecznych klasy 9
 3. jest zapewnione poprzez całkowite przykrycie folią sztuk przesyłek z takimi towarami

 

30. Bębny i kanistry z tworzywa sztucznego mogą być używane przez okres:

 1. 10 lat
 2. 2 lata dla niektórych materiałów
 3. w zależności od towaru niebezpiecznego, dla którego są przeznaczone – nie dłużej niż 5 lat

 

31. Sztuką przesyłki jest: 

 1. paleta wraz ze spiętrzonymi na niej opakowaniami zawierającymi aerozole (UN 1950)
 2. skrzynia tekturowa zawierająca aerozole (UN 1950)
 3. próżne oczyszczone opakowanie po materiałach niebezpiecznych

 

32. Dokument przewozowy powinien zawierać: 

 1. numer UN przewożonego towaru
 2. kody użytych opakowań
 3. numer klasy w przypadku przewozu towaru niebezpiecznego o numerze UN 2211

 

33. Brak numeru grupy pakowania w wykazie towarów niebezpiecznych oznacza, że:

 1. towar nie jest dopuszczony do przewozu w opakowaniach
 2. towar nie jest dopuszczony do przewozu w cysternach
 3. towar może należeć do klasy 2

 

34. Towary niebezpieczne mogą mieć przyporządkowane następujące kody klasyfikacyjne:

 1. F1
 2. OT2
 3. TCO

 

35. Zaklasyfikowanie towaru niebezpiecznego do klasy dokonywane jest na podstawie:

 1. zagrożenia dominującego
 2. zagrożenia dodatkowego
 3. temperatury zapłonu

 

36. 20 kg towaru niebezpiecznego UN 1664 o kodzie klasyfikacyjnym T1 można zapakować w opakowanie pojedyncze o kodzie:

 1. 4AV
 2. 1N1
 3. 50A

 

37. Które z podanych poniżej kryteriów mają zastosowanie przy klasyfikacji towarów niebezpiecznych klasy 6.1?

 1. temperatura zapłonu
 2. temperatura samoprzyspieszającego się rozkładu (TSR)
 3. działanie żrące

 

38. Sztuki przesyłki z materiałami klasy 6.2:

 1. mogą być znakowane nalepkami 6.2 i 2.2
 2. opakowanie powinno zawierać napis „ZAKAŹNE”
 3. w niektórych przypadkach wymagany jest wykaz zawartości

 

39. Temperatura zapłonu:

 1. dotyczy wyłącznie materiałów ciekłych
 2. charakteryzuje materiały różnych klas, np. 3, 6.1 i 9
 3. może być niższa od temperatury w której przewożony jest materiał

 

40. Benzyna silnikowa dopuszczona jest do przewozu w:

 1. bębnach stalowych
 2. cysternach przenośnych
 3. opakowaniach o kodzie 0A1