TEST OGÓLNY NR 2 – EGZAMIN DGSA

TEST OGÓLNY NR 2 – EGZAMIN DGSA – Egzamin dla kandydatów na doradców i doradców ADR/RID

 

Test 2 ogólny

1. Zagrożenia stwarzane przez materiały klasy 4.1:

 1. Czasami wymagają stosowania podczas przewozu temperatury kontrolowanej
 2. Są podstawą podziału na cztery główne grupy
 3. Są zawsze oceniane za pomocą grup pakowania

2. Do jakiej grupy materiałów promieniotwórczych może być zaliczona woda zawierająca izotop wodoru – tryt:

 1. SCO-I
 2. SCO-II
 3. LSA-II

3. Grupy zgodności, do których zaliczane są materiały klasy 1 są:

 1. stosowane tylko do przewozów multimodalnych
 2. grupami materiałów o podobnych właściwościach użytkowych
 3. grupami przedmiotów wybuchowych o tej samej nazwie, np. granaty

4. Do jakiej grupy należy propan?

 1. F
 2. O
 3. A

5. Jakie cechy charakteryzuje gaz o kodzie klasyfikacyjnym 2TOC?

 1. skroplony
 2. trujący
 3. zapalny

6. Do jakiej klasy zaliczamy fosfor biały?

 1. 3
 2. 8
 3. 2

7. Materiały samoreaktywne klasy 4.1 pakowane są:

 1. wyłącznie w opakowaniach metalowych
 2. tak jak materiały kl. 3
 3. analogicznie jak nadtlenki

8. Towary niebezpieczne klasy 3:

 1. mają niekiedy właściwości trujące
 2. klasyfikowane są na podstawie temperatury zapłonu
 3. to wyłącznie materiały chemicznie czyste

9. Do jakiej klasy może być zaliczona siarka UN 1350 w stanie stałym?

 1. 1
 2. 3
 3. 2

10. Towar niebezpieczny wysokiego ryzyka – fluorowodór UN 1052 – jest zakwalifikowany do klasy:

 1. 8
 2. 3
 3. 2

11. Substancja zawierająca izotop wodoru-tryt jest materiałem:

 1. klasy 7
 2. klasy 6.1
 3. klasy 5.1

12. Pestycydy klasyfikowane są do:

 1. klasy 3
 2. klasy 1 grupy zgodności K
 3. klasy 3, 6.1 lub 9

13. Do towarów niebezpiecznych klasy 4.2 mogą być zaliczane:

 1. Materiały samozapalne
 2. Materiały trujące
 3. Materiały organiczne

14. Do klasy 2 należą:

 1. materiały ciekłe zapalne o temperaturze zapłonu nie większej niż 93 °C
 2. gazy zapalne trujące
 3. gal

15. Jak długo należy przechowywać sprawozdanie roczne?

 1. 2 lata
 2. 3 lata
 3. 5 lat

16. Do której podklasy zaliczamy przedmioty, których zadziałanie ograniczone jest do pojedynczego przedmiotu bez zagrożenia dodatkowego?

 1. 6
 2. 5
 3. 3

17. Przedmioty zawierające materiał wybuchowy i środek chemiczny, to grupa zgodności:

 1. K
 2. A
 3. L

18. Do której klasy zostały zaklasyfikowane zapałki?

 1. 1
 2. 2
 3. 9

19. Pestycydy mogą być przewożone jako:

 1. materiały klasy 3
 2. materiały klasy 6.1
 3. materiały klasy 5.1

20. Które nalepki nie mogą być użyte dla oznakowania sztuk przesyłek z materiałami klasy 7?

 1. 4.2
 2. 7C
 3. 2

21. Opakowanie z drewna określone jest literą:

 1. C
 2. D
 3. F

22. Nadmanganian potasu jest zaklasyfikowany do klasy:

 1. 1
 2. 2
 3. 8

23. Dominującym zagrożeniem dla klasy 3 jest:

 1. podatność na zapalenie
 2. podatność na polimeryzację
 3. toksyczność

24. Kod klasyfikacyjny:

 1. nie występuje w klasie 7
 2. może zawierać numer podklasy
 3. posiadają wszystkie towary niebezpieczne

25. Nalepka w biało-czerwone pasy z symbolem płomienia zawiera:

 1. Cyfrę 4.1
 2. Cyfrę 4.2
 3. Cyfrę 4

26. Silniki rakietowe zaliczane są do:

 1. klasy 1
 2. klasy 8
 3. klasy 9

27. Do klasy 3 zaliczamy:

 1. olej opałowy ciężki (mazut)
 2. olej opałowy lekki
 3. olej gazowy

28. Kod opakowania z aluminium zawiera literę:

 1. B
 2. G
 3. P

29. Do klasy 4.1 zaliczamy:

 1. materiały stałe zapalne
 2. materiał samoreaktywne
 3. materiały polimeryzujące

30. DPPL o kodzie 31HZ1/Y/1206/PL/COBRO 64/0/1200 to:

 1. DPPL przeznaczony do przewozu towarów III grupy pakowania
 2. może być używany tylko do końca 2010 roku
 3. może być obicążony 1200 kg

31. Co oznacza kod BK1?

 1. Kontener do przewozu luzem zamknięty
 2. Kontener do przewozu luzem przykryty
 3. Przepisy specjalne w instrukcji pakowania DPPL

32. Podstawowymi kryteriami służącymi do klasyfikacji materiałów klasy 1 są:

 1. Wrażliwość na tarcie
 2. Podatność na rozpuszczanie w wodzie
 3. Wrażliwość na uderzenie

33. W klasie 4.1 klasyfikowane są:

 1. Materiały stałe zapalne i materiały samoreaktywne ciekłe
 2. Materiały samozapalne ciekłe i stałe
 3. Materiały stałe zapalne, materiały wybuchowe odczulone i materiały samoreaktywne ciekłe

34. Jakie właściwości posiadają materiały klasy 7:

 1. Promieniotwórcze
 2. Trujące
 3. Żrące

35. Materiały klasy 6.1 obejmują:

 1. Jedynie materiały powodujące śmierć człowieka w wyniku ich połknięcia
 2. Materiały posiadające toksyczność dermalną równą 4 mg/kg
 3. Pestycydy o kodzie klasyfikacyjnym

36. Niektóre materiały klasy 5.2 powinny być pakowane:

 1. Tylko w opakowania hermetyczne
 2. W opakowania odpowiadające materiałom przyporządkowanym do grupy pakowania I, II lub III
 3. Zgodnie z warunkami ustalonymi przez władzę właściwą

37. Znak w kształcie trójkąta, białego z czerwonym obramowaniem, zawierający symbol termometru w kolorze czerwonym, oznacza przewóz materiałów:

 1. w stanie podgrzanym
 2. piroforycznych
 3. rozkładających się lub polimeryzujących w temperaturze niższej niż 45°C

38. Próbki materiałów niebezpiecznych klasy 3 mogą być przewożone:

 1. W opakowaniu kombinowanym, pod warunkiem, że masa brutto sztuki przesyłki nie przekracza 2,5 kg
 2. W opakowaniu złożonym, pod warunkiem, że masa netto sztuki przesyłki nie przekracza 2,5 kg
 3. Wyłącznie w opakowaniu kombinowanym

39. W klasie 3 natężenie zagrożenia dominującego określone jest: 

 1. Na podstawie odpowiedniego oznakowania na opakowaniach w które materiał będzie pakowany
 2. Na podstawie temperatury wrzenia materiału
 3. Według grup pakowania

40. Jakie kryteria stosowane są przy klasyfikacji materiałów do klasy 9?

 1. Temperatura w której materiał jest przewożony
 2. Wartość stężenia CL50 dla ryb
 3. Wydzielanie zapalnych par