TEST OGÓLNY NR 1 – EGZAMIN DGSA

TEST OGÓLNY NR 1 – EGZAMIN DGSA – Egzamin dla kandydatów na doradców i doradców ADR/RID

 

Test 1 ogólny

1. Grupę zgodności C mają materiały:

 1. Inicjujące
 2. Miotające
 3. Kruszące

2. Jaka może być masa worka ?

 1. 25 kg
 2. 50 kg
 3. 20 kg

3. Grupa zgodności dla materiałów inicjujących:

 1. A
 2. B
 3. C

4. Kod opakowania ze szkła, porcelany, krzemionki:

 1. S
 2. P
 3. R

5. Do GP I klasy 6.1 należą towary wykazujące:

 1. Toksyczność doustną LD50 40 mg/kg
 2. Toksyczność dermalną LD50 50 mg/kg
 3. Toksyczność inhalacyjną LC50 0,4 mg/kg

6. Numer UN:

 1. Składa się z 2 lub 3 cyfr
 2. Może dotyczyć kilku towarów
 3. Może dotyczyć jednego towaru

7. Gaz opisany jako TFC ma właściwości:

 1. Trujące zapalne żrące
 2. Zapalne trujące żrące
 3. Żrące zapalne trujące

8. Do klasy 8 zaliczają się materiały:

 1. Wykazujące właściwości korozji aluminium z prędkością 6,3 mm/rok
 2. Wykazujące właściwości korozji stali z prędkością 6,3 mm/rok
 3. Powodujące całkowitą martwicę skóry po czasie narażenia 6 minut

9. Towar o kodzie FC2:

 1. Jest nieorganiczny
 2. Jest organiczny
 3. Jest pestycydem

10. Kryterium klasyfikacji materiału do klasy 5.1:

 1. Są właściwości żrące 2.2.51.1.2
 2. Są właściwości trujące
 3. Jest reakcja materiału z celulozą

11. Nalepka

 1. Dotyczy niektórych gazów
 2. Gazów o grupie klasyfikacyjnej TF
 3. Materiałów klasy 3 trujących

12. Kod dla skrzyni:

 1. 2
 2. 3
 3. 4

13. Do której klasy mogą należeć organizmy zmodyfikowane genetycznie?

 1. 6.1
 2. 6.2
 3. 9

14. Grupy zgodności stosowane dla rozdzielnia przesyłek dotyczą klasy:

 1. 1
 2. 7
 3. 9

15. Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebeziecznych sporządzane jest sprawozdanie z działalności uczestnika przewozu. Jak długi powinno być przechowywane?

 1. 1 rok
 2. 2 lata
 3. 5 lat

16. Podklasa materiałów wybuchowych, których zadziałanie ogranicza się do pojedynczej sztuki przesyłki?

 1. 1.4
 2. 1.5
 3. 1.6

17. Do klasy 2 zalicza się:

 1. Gazy dopuszczone do przewozu i niedopuszczone
 2. Gazy podzielone ze względu na stan fizyczny
 3. Naboje gazowe

18. Aerozole:

 1. O właściwościach zapalnych zawierają co najmniej 86% składników palnych
 2. O właściwościach żrących odpowiadających kryterium grupy pakowania I nie powinny być dopuszczone do przewozu
 3. Mają kod TCF

19. Kryterium przyporządkowania do klasy 3 jest:

 1. Temperatura zapłonu
 2. Wartość temperatury wrzenia
 3. Temperatura krytyczna

20. Kod klasyfikacyjny:

 1. Nie jest przyporządkowany dla materiałów klasy 7
 2. Może posiadać literę X
 3. Może posiadać grupę zgodności

21. Towary której klasy charakteryzują się temperaturą kontrolowaną?

 1. 5.2
 2. 4.3
 3. 3

22. Kod dla opakowania z drewna:

 1. C
 2. D
 3. G

23. Numer zagrożenia dla chloru UN 1017:

 1. 265
 2. 26
 3. 28

24. Do przewozu nie są dopuszczone materiały wybuchowe:

 1. Zawierające trujący środek chemiczny
 2. Inicjujące
 3. Podatne na samorzutna reakcję

25. Pojemność zbiornika, to:

 1. całkowita wewnętrzna pojemność zbiornika, wyrażona w litrach
 2. całkowita wewnętrzna pojemność zbiornika, wyrażona w metrach sześciennych
 3. pojemność wodna zbiornika

26. Którą grupę zgodności materiałów z klasy 1 zawierają materiał wybuchowy i trujący środek chemiczny:

 1. A
 2. B
 3. K

27. O jakiej zawartości procentowej alkoholu etanol jest towarem niebezpiecznym?

 1. Powyżej 24%
 2. Powyżej 80%
 3. Powyżej 18%

28. Jakie materiały są w klasie 6.1?

 1. Trujące
 2. Zagrażające środowisku
 3. Żrące

29. Jak dzielą się materiały LSA?

 1. Na rozszczepialne i nierozszczepiane
 2. Według stanu fizycznego
 3. Według aktywności właściwej

30. Naczynie ciśnieniowe nie może być oddane do napełniania jeżeli:

 1. Znaki certyfikacyjne nie są wyraźne
 2. Nie są w zadawalającym stanie technicznym
 3. Urządzenia obsługowe nie są sprawne

31. Jaką maksymalną masę netto mogą mieć bębny metalowe i skrzynie?

 1. 400 kg
 2. 200 kg
 3. 100 kg

32. Tablica pomarańczowa powinna być umieszczona na:

 1. Cysternie przenośnej
 2. Kontenerze wielkim do przewozu luzem
 3. Kontenerze wielkim ze sztukami przesyłki

33. GP I jest przyporządkowana dla materiałów:

 1. Samoreaktywnych
 2. Gazów
 3. Piroforycznych

34. Zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych uczestnik przewozu nie ma obowiązku wyznaczenia doradcy:

 1. Jeżeli wykonuje przewozy towarów niebezpiecznych nieregularnie
 2. Jeżeli wykonuje przewozy towarów niebezpiecznych w ilościach ograniczonych wg RID/ADR
 3. Jeżeli wykonuje przewozy towarów niebezpiecznych powyżej 1000 ton na rok

35. Woda z trytem należy do:

 1. LSA-II
 2. SCO-I
 3. SCO-II

36. Na nalepce z symbolem rozrywającej się bomby umieszcza się:

 1. numer podklasy
 2. literę grupy zgodności
 3. numer klasy

37. Pojemność wodna wiązki butli przeznaczonej do przewozu gazów nietrujących nie może przekraczać:

 1. 1000 litrów
 2. 2000 litrów
 3. 3000 litrów

38. W znakowaniu opakowań dla materiałów niebezpiecznych grup pakowania I i II, po numerze kodowym opakowania umieszcza się literę:

 1. W
 2. X
 3. Y

39. W cysternie z izolacją termiczną o kodzie P10BN można przewozić:

 1. UN 1011
 2. UN 1041
 3. UN 2044

40. Zaklasyfikowanie ogni sztucznych do UN 0336 zapakowanych w skrzynie o kodzie opakowania 4C1 może być dokonane: 

 1. zgodnie z tabelą klasyfikacji domyślnej ogni sztucznych wyłącznie przez właściwą władzę
 2. wyłącznie na podstawie badań serii 6 podręcznika badań i kryteriów
 3. bez wyników badań serii 6 podręcznika badań i kryteriów wyłącznie za zgodą właściwej władzy