KLASA 7 – MATERIAŁY PROMIENIOTWÓRCZE – TEST

KLASA 7 – MATERIAŁY PROMIENIOTWÓRCZE – EGZAMIN DGSA – Egzamin dla kandydatów na doradców i doradców ADR/RID

 

 1. Izotop promieniotwórczy Am-241:
 • o aktywności A1 = 1 TBq może być zaklasyfikowany do UN 3332
 • o aktywności A1 = 10 TBq może być zaklasyfikowany do UN 3332
 • o aktywności A1 = 100 TBq może być zaklasyfikowany do UN 3332
 • o aktywności A2 = 0,01 TBq może być zaklasyfikowany do UN 2915
 • o aktywności A2 = 0,001 TBq może być zaklasyfikowany do UN 2915

 

 1. Izotop promieniotwórczy Cs-129:
 • o aktywności A1 = 4 TBq może być zaklasyfikowany do UN 3332
 • o aktywności A1 = 40 TBq może być zaklasyfikowany do UN 3332
 • o aktywności A2 = 4 TBq może być zaklasyfikowany do UN 2915
 • o aktywności A2 = 0,4 TBq może być zaklasyfikowany do UN 2915
 • o aktywności A2 = 40 TBq może być zaklasyfikowany do UN 2915

 

 1. Do izotopów rozszczepialnych zaliczamy:
 • Wyłączenie uran-233, uran-235, pluton-239, pluton-240
 • Uran-234
 • Uran-236
 • Pluton-241
 • Uran-235

 

 1. Które z wymienionych nalepek ostrzegawczych nie występują w oznakowaniu sztuk przesyłki z materiałami promieniotwórczymi klasy 7?
 • 7C
 • 8
 • 7D

 

 1. Sztuki przesyłki z towarami kl. 7 z wyjątkiem sztuk wyłączonych powinny być oznaczone:
 • Nalepką kategoria III-Żółta jeżeli maksymalny poziom promieniowania w każdym punkcie zewnętrznej powierzchni zawiera się w przedziale od 0.6 do 1.5 mSv/h
 • Nalepka Kategoria II-Żółta jeżeli wskaźnik transportowy wynosi 0.04
 • W przypadku gdy wskaźnik transportowy i poziom promieniowania na powierzchni odpowiadają różnym kategoriom decydujące znaczenie ma poziom promieniowania

 

 1. Które z wymienionych nalepek ostrzegawczych występuje w oznakowaniu sztuk przesyłki z materiałami promieniotwórczymi klasy 7?
 • Nr 2.1
 • Nr 4.2
 • Nr 7C

 

 1. Opakowania z towarami niebezpiecznymi klasy 7 z wyjątkiem wyłączonych sztuk przesyłki:
 • Powinny być zaopatrzone w napis dotyczący typu sztuk przesyłki
 • Powinny być zaopatrzone w numer rozpoznawczy materiału poprzedzony literami UN
 • Powinny odpowiadać kryteriom II GP

 

 1. Przedsiębiorstwo zajmujące się przewozem towarów niebezpiecznych:
 • Klasy 1 zawsze powinno wyznaczyć doradcę ds. bezpieczeństwa w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
 • Klasy 7 zawsze powinno wyznaczyć doradcę ds. bezpieczeństwa w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych,
 • Nie ma obowiązku wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, jeżeli wykonuje przewozy pojazdem nie wymagającym oznakowania jednostki transportowej tablicami barwy pomarańczowej

 

 1. Czy prawdziwe jest stwierdzenie, że:
 • Jeżeli przewóz w dużym kontenerze-cysternie dokonywany jest przed przewozem morskim, wówczas do dokumentu przewozowego należy dołączyć certyfikat pakowania kontenera
 • Podczas przewozu materiału klasy 7 w specjalnej postaci należy dołączyć do dokumentu przewozowego świadectwo zatwierdzenia
 • Przy przewozie materiału o numerze UN 3120 w cysternie stałej do dokumentu przewozowego należy dołączyć kopię dopuszczenia wydanego przez właściwą władzę

 

 1. Do przewozu zadeklarowano następujące towary niebezpieczne:

UN2910 – 2 szt.;

UN2915 – 3 szt. O wskaźnikach transportowych TI 7,5, 8,0 i 9,2;

UN3330 – 2 szt. O wskaźnikach transportowych TI 0,9 i 8,7 przy założeniu, że nie są przewożone na warunkach używania wyłącznego.

Czy prawdziwe jest twierdzenie?

 • Pojazd musi posiadać dokument potwierdzający wykonanie dodatkowych badań technicznych,
 • Pojazdem można przewozić karmę dla zwierząt w bezpośrednim dla sąsiedztwie tych towarów
 • Sztuki przesyłki z materiałem UN 3330 powinny być oznakowane nalepkami 7A i 7E

 

 1. Tablica barwy pomarańczowej zawierająca numer rozpoznawczy zagrożenia oraz numer UN:
 • Stosowana jest tylko w przypadku materiałów niebezpiecznych przewożonych w cysternach
 • Może być zastąpiona w przypadku pojazdu-cysterny folią samoprzylepną z odpowiednimi numerami
 • Stosowana jest w niektórych przypadkach dla kl. 7

 

 1. Numer rozpoznawczy zagrożenia powinien być umieszczony na tablicy pomarańczowej o wymiarach 30 x 40 cm w przypadku:
 • Przewozu próżnych nieoczyszczonych butli po gazie palnym,
 • Przewozu w sztukach przesyłki materiałów lub przedmiotów kl. 1
 • Przewozu opakowanych materiałów kl. 7 na warunkach używania wyłącznego

 

 1. Kierowca przewożący materiały promieniotwórcze w wyłączonych sztukach przesyłki powinien przejść szkolenie:
 • Dla osób zaangażowanych w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych,
 • O którym mowa w przepisie 8.2.3
 • O którym mowa w podrozdziale 1.7.2.5

 

 1. W razie wypadku lub awarii podczas przewozu drogowego towarów niebezpiecznych konieczne jest sporządzenie raportu powypadkowego dla właściwej władzy:
 • Bez względu na okoliczności
 • Gdy doszło do uwolnienia 20 kg materiału klasy 6.2
 • Gdy doszło do uwolnienia materiału klasy 7 ze sztuki przesyłki

 

 1. Towary niebezpieczne klasy 7 mogą być przewożone:
 • Jako sztuka przesyłki wyłączona
 • Jako sztuki przesyłki Typu IP-1
 • Jako sztuki przesyłki Typu B(U)

 

 1. Wskaźnik transportowy TI dla sztuk przesyłki materiału promieniotwórczego kategorii I-BIAŁEJ:
 • TI = 0
 • 1<TI<=5
 • TI>5

 

 1. Wskaźnik transportowy TI dla sztuk przesyłki materiału promieniotwórczego kategorii II-ŻÓŁTEJ wynosi:
 • TI = 0
 • 0<TI<=1
 • TI>10

 

 1. Wskaźnik transportowy TI dla sztuk przesyłki materiału promieniotwórczego kategorii III-ŻÓŁTEJ może wynosić:
 • TI=0
 • 0<TI<=1
 • TI>10

 

 1. Skażenie promieniotwórcze to:
 • Poziom promieniowania na powierzchni sztuk przesyłki
 • Poziom promieniowania na powierzchni opakowania zbiorczego
 • Obecność materiału promieniotwórczego na powierzchni pojazdu

 

 1. Materiał promieniotwórczy:
 • Powinien być przygotowany do przewozu zgodnie z warunkami przewidzianymi dla klasy 7
 • Zawsze emituje promieniowanie jonizujące
 • Nie jest źródłem emitującym promieniowanie, jeżeli zostanie zwilżony

 

 1. Podstawowe sposoby ochrony przed promieniowaniem to:
 • Stosowanie masek ucieczkowych
 • Zwiększanie odległości od źródła promieniotwórczego (dawka maleje z kwadratem odległości)
 • Stosowanie odpowiednich osłon, np. ołowianych osłon radiologicznych

 

 1. Jakie typy sztuk przesyłki mogą być nadawane do przewozu?
 • B(M)
 • A
 • Sztuki przesyłki wyłączone

 

 1. Nalepkę nr 7A można umieścić:
 • Na sztukach przesyłki
 • Z przodu i z tyłu pojazdu
 • Z przodu i z tyłu oraz po obu bokach kontenera

 

 1. Nalepki 7A+7E umieszczone na sztuce przesyłki oznaczają, że:
 • Przesyłka została zaliczona do kategorii I-BIAŁA,
 • Nie stosuje się takiego zestawu nalepek na sztukach przesyłki
 • W sztuce przesyłki przewożony jest materiał rozszczepialny

 

 1. Wskaźnik transportowy należy podać na:
 • Nalepce nr 7D
 • Nalepce nr 7B
 • Nalepce nr 7A

 

 1. Pojazd przewożący SCO-II powinien być oznakowany:
 • Nalepkami 7X + 7E po obu bokach i z tyłu pojazdu
 • Tablicami pomarańczowymi z przodu i z tyłu pojazdu
 • Nalepkami 7X po obu bokach i z tyłu pojazdu

 

 1. Które z poniższych stwierdzeń są prawidłowe?
 • Przepisy ADR określają dopuszczalny poziom skażeń związanych na powierzchni pojazdu
 • Pojazd, który został skażony podczas przewozu kl. 7 nie musi być dekontaminowany, jeżeli będzie użyty do przewozu kolejnej partii materiału radioaktywnego
 • Nalepka nr 7D wymagana jest na kontenerach w których przewożone są wyłączone sztuki przesyłki

 

 1. Symbol trójlistka umieszcza się na sztukach przesyłki, które odpowiadają wzorowi typu:
 • A
 • B(U)
 • B(M)

 

 1. Kopia świadectwa dopuszczenia lub zatwierdzenia przez właściwą władzę powinna być przewożona w jednostce transportowej przy przewozie:
 • Materiałów samoreaktywnych i promieniotwórczych
 • Nadtlenków organicznych
 • Materiałów kl. 1, grupy zgodności B i D

 

 1. Gdzie w pojeździe powinny być umieszczone sztuki przesyłki oznakowane nalepką nr 7C?
 • Obok worków pocztowych,
 • Na przesyłkach oznaczonych napisem „FOTO”
 • Możliwie najdalej od przesyłek, które zostały oznaczone napisem „FOTO”