NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W UMOWIE ADR 2019

Poniżej publikuję najważniejsze zmiany w Umowie ADR 2019. W istocie jest ich zdecydowanie więcej, niemniej aby wychwycić te niuanse konieczna jest analizowa pierwotnego i znowelizowanego aktu prawnego.

Legenda:

X – usunięto, # – zmieniono, * – nowy przepis

1.1.3.1 (b)  [X]

1.1.3.2 (a) [#] – doprecyzowano ograniczenie w zakresie wartości energii

1.1.3.6.3[#] – rozszerzono materiały, którym została przypisana kategoria transportowa 4. Dodano adnotację „b”.

1.1.4.3 [#] – zmieniono przypis 1)

1.2.1 [*] – dodano nowe definicje, m.in.: butla powlekana, Regulamin ONZ, średnica.

1.6.1.44, 1.6.1.45, 1.6.1.46, 1.6.1.47, 1.6.3.47, 1.6.3.48, 1.6.3.49, 1.6.3.50, 1.6.3.51, 1.6.3.52, 1.6.3.53, 1.6.4.49, 1.6.4.50, 1.6.4.51, 1.6.4.52, 1.6.4.53, 1.6.4.54, 1.6.5.21, 1.6.5.22 [*] – nowe przepisy przejściowe

1.8.3.19 [*] – rozszerzenie zakresu świadectwa doradcy a termin ważności

1.10.3 [*] [#] – dodano uwagę nt. kwestii zaostrzenia przepisów przez właściwe władze oraz wśród towarów dużego ryzyka w grupie gazów palnych nietrujących wskazano również gazy o kodzie klasyfikacyjnym FC

2.1.4.3 [*] – dodano wytyczne w zakresie przewozu próbek materiałów energetycznych do przeprowadzenia badań

2.1.5 [*] – dodano wytyczne w zakresie klasyfikacji przedmiotów jako przedmioty zawierające towary niebezpieczne, I.N.O.

2.2.41.1.17 [#] – przeniesiono wytyczne nt. temperatury kontrolowanej do 7.1.7.

2.2.51.1.7 [*] – dodano wytyczne w zakresie klasyfikacji nawozów na bazie azotanu amonu.

2.2.8.1.2, 2.2.8.1.3 [*] – doprecyzowano wytyczne w zakresie klasyfikacji dla materiałów żrących

2.2.8.1.5, 2.2.8.1.6 [*] [#] – zmieniono położenie przepisu w zakresie zaliczenia do grup pakowania, dodano alternatywne metody zaliczenia mieszanin do grup pakowania

2.2.9.1.7 f), g) [*] – dodano wytyczne w zakresie baterii litowych metalicznych i baterii litowo-jonowych

3.1.2.6 b) [*] – dodano wytyczne w zakresie uzupełniania prawidłowej nazwy przewozowej frazą „TEMPERATURA KONTROLOWANA”

3.2 Tabela A [*] [#] – UN 0150, UN 1202, UN 2071, UN 2793, UN 3164, UN 3302, UN 3363, UN 3375, UN 3535 – UN 3548

3.3.1 [*] – 193, 301, 307, 387, 388, 389, 392, 636, 660, 666, 670, 671, 672, 674

3.3.1 [#] – 172, 188, 225, 251, 296, 310, 363, 371, 376, 386, 560, 581, 582, 583, 664

3.3.1 [X] – 186, 240, 312, 385

4.1.4 [*] – dodano instrukcje i przepisy szczególne dotyczące pakowania: P006, PP94, PP95, P907, P911, LP03, LP905, LP906

4.3.5 [*] – dodano przepisy szczególne dotyczące eksploatacji cystern – TU42, TU43

5.2.1 [*] – dodano Uwagę 2 dotyczącą piktogramów GHS

5.2.2.1.12 [*] – dodano wytyczne w zakresie umieszczania nalepek ostrzegawczych na przedmiotach zawierających towary niebezpieczne klasyfikowane jako UN 3537 – UN 3548

5.2.2.2.2 [#] – zmieniono sposób opisu wzorów nalepek ostrzegawczych

5.3 [*] – dodano Uwagę 2 dotyczącą piktogramów GHS

Część 6 [*] – normy ISO, 6.2.2.1.8, 6.2.3.5.3, 6.4.11.9, 6.8.2.2.11, 6.8.3.2.6

7.1.7 [*] – dodano przepisy szczególne dotyczące przewozu materiałów samoreaktywnych klasy 4.1, nadtlenków organiczny klasy 5.2 i materiałów stabilizowanych poprzez kontrolowanie temperatury

7.2.4, V8 [#] – zmieniono wytyczne w zakresie stabilizacji materiałów

7.3.2.10 [*] – dodano uwagę w zakresie używania kontenerów do przewozu luzem elastycznych

7.3.3.1 [*] – dodano uwagę w zakresie używania kontenerów do przewozu luzem VC1, VC2/BK1, BK2

8.5, S4 [*] – zmieniono wytyczne w zakresie wymagań dodatkowych dotyczących przewozu w temperaturze kontrolowanej

9.7.3.1, 9.7.3.2 [*] – dodano wytyczne w zakresie mocowań