Klasyfikacja towarów niebezpiecznych – ćwiczenia, cz. VIII

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych – ćwiczenia, cz. VIII (ćwiczenia przygotowujące do egzaminu dla kandydatów na doradców ADR/RID, 8/10)

Efektem rozwiązania każdego przykładu powinno być ustalenie:

  • numeru UN towaru niebezpiecznego,
  • prawidłowej nazwy przewozowej,
  • grupy pakowania.

Do każdego kroku wskaż podstawę prawną.

Przykłady

Przykład nr 22

Amunicja niedopuszczona do przewozu, zawierająca materiał stwarzający zagrożenie rozrzutem, ale nie wybuchem masowym.

Przykład nr 23

Amozyt, który wdychany w postaci drobnego pyłu może zagrażać zdrowiu .

Przykład nr 24

Farba, pakowana w bęben stalowy z wiekiem zdejmowalnym, charakteryzująca się następującymi parametrami:

  • lepkość kinematyczna: 100 mm2/s w temperaturze 23 stopni Celsjusza,
  • czas wypływu: 65 sekund,
  • średnica dyszy: 4 mm,
  • temperatura zapłonu, Tz = 20 stopni Celsjusza.

W trakcie badania materiału stwierdzono, że wysokość oddzielającej się warstwy rozpuszczalnika wynosi 2%. Rozpuszczalniki użyte do produkcji nie wykazują działania żrącego i trującego.