Klasyfikacja towarów niebezpiecznych – ćwiczenia, cz. VII

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych – ćwiczenia, cz. VII (ćwiczenia przygotowujące do egzaminu dla kandydatów na doradców ADR/RID, 7/10)

Efektem rozwiązania każdego przykładu powinno być ustalenie:

  • numeru UN towaru niebezpiecznego,
  • prawidłowej nazwy przewozowej,
  • grupy pakowania.

Do każdego kroku wskaż podstawę prawną.

Przykłady

Przykład nr 19

Materiał pochodzenia nieorganicznego, stały, zasadowy, wykazujący toksyczność doustną, LD50 = 0,9 g/kg, powodujący całkowitą martwicę nieuszkodzonej skóry po czasie narażenia wynoszącym 60 minut.

Przykład nr 20

Gaz zapakowany do przewozu, znajdujący się częściowo w stanie ciekłym ze względu na swoją niską temperaturę, charakteryzujący się zdolnością utleniającą wynoszącą 25%.

Przykład nr 21

Tetrafluoroboran 3-metylo-4-(pirolidyno-1-yl) benzenodiazoniowy, stężenie 95%.