Klasyfikacja towarów niebezpiecznych – ćwiczenia, cz. VI

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych – ćwiczenia, cz. VI (ćwiczenia przygotowujące do egzaminu dla kandydatów na doradców ADR/RID, 6/10)

Efektem rozwiązania każdego przykładu powinno być ustalenie:

  • numeru UN towaru niebezpiecznego,
  • prawidłowej nazwy przewozowej,
  • grupy pakowania.

Do każdego kroku wskaż podstawę prawną.

Przykłady

Przykład nr 16

Mieszanina materiałów wybuchowych inicjujących, stwarzających zagrożenie wybuchem masowym.

Przykład nr 17

Nadtlenek metyloetyloketonu (MEKP), rozcieńczalnik typu A, 55%.

Przykład nr 18

Materiał charakteryzujący się temperaturą topnienia, Tt = 85 stopni Celsjusza, zaliczony do kategorii 1 toksyczności przewlekłej.