Klasyfikacja towarów niebezpiecznych – ćwiczenia, cz. III

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych – ćwiczenia, cz. III (ćwiczenia przygotowujące do egzaminu dla kandydatów na doradców ADR/RID, 3/10)

Efektem rozwiązania każdego przykładu powinno być ustalenie:

  • numeru UN towaru niebezpiecznego,
  • prawidłowej nazwy przewozowej,
  • grupy pakowania.

Do każdego kroku wskaż podstawę prawną.

Przykłady

Przykład nr 7

Preparat ciekły, składający się z poliamin, wywołujący martwicę skóry po narażeniu 3 min., okresie obserwacji 60 min. Ponadto, mieszanina wykazuje następujące właściwości: temperatura początku wrzenia, Twrz = 55 stopni Celsjusza, temperatura zapłonu, Tz = 23 stopnie Celsjusza.

Przykład nr 8

Materiał stały wywołujący całkowitą martwicę nieuszkodzonej skóry po czasie narażenia 60 min. Dla materiału wykonano również następujące badanie:
Próba kontrolna – (stosunek masowy: 60% bromian potasu : 40% celuloza) – czas palenia: t1 = 88 s, t2 = 90 s, t3= 91 s, t4= 89 s, t5 = 90 s
Badany materiał – (stosunek masowy: 80% badany materiał : 20% celuloza) – czas palenia: t1 = 80 s, t2 = 82 s, t3 = 85 s, t4 = 84 s, t5 = 81 s

Przykład nr 9

Mieszanina składająca się z metanolu, etanolu i izopropanolu, charakteryzująca się temperaturą zapłonu, Tz = 15 stopni Celsjusza i temperaturą początku wrzenia, Twrz = 40 stopni Celsjusza. Dodatkowo stwierdzono, że stężenie pary nasyconej, V = 900 ml/m3 powietrza, a toksyczność inhalacyjna, LC 50 = 3000 ml/m3 (narażenie w ciągu 4 godzin). Roztwór wykazuje prężność par na poziomie 1,1 bara w temperaturze 50 stopni Celsjusza.