Klasyfikacja towarów niebezpiecznych – ćwiczenia, cz. II

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych – ćwiczenia, cz. II (ćwiczenia przygotowujące do egzaminu dla kandydatów na doradców ADR/RID, 2/10)

Efektem rozwiązania każdego przykładu powinno być ustalenie:

  • numeru UN towaru niebezpiecznego,
  • prawidłowej nazwy przewozowej,
  • grupy pakowania.

Do każdego kroku wskaż podstawę prawną.

Przykłady

Przykład nr 4

Zieleń ftalocyjaninowa G, barwnik znajdujący zastosowanie w przemyśle farb, lakierów i tworzyw sztucznych, charakteryzujący się temperaturą topnienia 480 stopni Celsjusza. Dodatkowo wykazuje toksyczność doustną  wyrażoną za pomocą LD50 na poziomie 50 mg/kg. Kryterialny czas palenia tego produktu wynosi 42 s., a płomienie przechodzą przez strefę zwilżoną.

Przykład nr 5 

Materiał ciekły, dla którego dawka toksyczna dermalna wynosi 0,50 g/kg. Dla materiału wykonano również następujące badanie:
Próba kontrolna (stosunek masowy: 50% kwas chlorowy (VII) (50% roztwór) : 50% celuloza) – czas przyrostu ciśnienia: t1 = 105 s, t2 = 104 s, t3= 102 s, t4= 103 s, t5 = 101 s
Badany materiał – (stosunek masowy: 50% badany materiał : 50% celuloza) czas przyrostu ciśnienia: t1 = 95 s, t2 = 94 s, t3 = 92 s, t4 = 96 s, t5 = 93 s

Przykład nr 6

Roztwór izocyjanianu metylu i diizocyjanianu difenylometanu (MDI) o temperaturze wrzenia, Twrz = 80 stopni Celsjusza, temperaturze zapłonu, Tz = 32 stopnie Celsjusza, wykazujący toksyczność doustną LD50 = 50 mg/kg.

Powodzenia!