Zadanie z egzaminu DGSA – RID – 20.11.2018, Warszawa

Firma Industrial Organic Chemistry z Katowic zamierza nadać w wagonie-cysternie do firmy TH-Fuels z Krakowa materiał niebezpieczny o numerze UN 1208. Pojemność zbiornika wynosi 30000 litrów, a odbiorca wymaga, aby wagon-cysterna został maksymalnie napełniony.
Dodatkowo, w karcie charakterystyki zawarta jest informacja, że materiał został zaliczony do kategorii 1 toksyczności przewlekłej.
Określ:
a) Kod cysterny, która spełnia najniższy dopuszczalny poziom wymagań konstrukcyjnych,
b) Oznakowanie wagonu-cysterny,
c) Maksymalny stopień napełnienia wagonu-cysterny, wiedząc, że gęstość względna w temperaturze 15 stopni Celsjusza wynosi 673,0 kg/m3, a w temperaturze 50 stopni Celsjusza 649,2 kg/m3. Średnia temperatura cieczy w trakcie napełniania (tF) wynosi 4 stopnie Celsjusza. Zaprezentuj obliczenia.
d) Sporządź dokument przewozowy.
I pytanie bonusowe ode mnie 😉
Zakładając, że przedsiębiorstwo dysponuje tylko i wyłącznie cysterną o kodzie L10CH, określ, czy może zostać użyta do realizacji tego przewozu, a jeżeli tak, to czy maksymalny stopień napełnienia uległby zmianie?
Powodzenia!