Klasyfikacja towarów niebezpiecznych – ćwiczenia, cz. V

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych – ćwiczenia, cz. V (ćwiczenia przygotowujące do egzaminu dla kandydatów na doradców ADR/RID, 5/10)

Efektem rozwiązania każdego przykładu powinno być ustalenie:

  • numeru UN towaru niebezpiecznego,
  • prawidłowej nazwy przewozowej,
  • grupy pakowania.

Do każdego kroku wskaż podstawę prawną.

Przykłady

Przykład nr 13

Materiał, którego próbka spala się w czasie 40 s., a strefa zwilżona zatrzymuje płomień przez 4 minuty. Dodatkowo materiał powoduje całkowitą martwicę nieuszkodzonej skóry po czasie narażenia wynoszącym 50 s.

Przykład nr 14

Mieszanina gazów skroplona nieschłodzona, charakteryzująca się toksycznością inhalacyjną, LC50 = 0,15 mg/l. Produkt stwarza zagrożenie działaniem trującym i żrącym.

Przykład nr 15

Materiał charakteryzujący się temperaturą zapłonu, Tt = 90 stopni Celsjusza, zaliczony do kategorii 1 toksyczności ostrej.