Klasyfikacja towarów niebezpiecznych – ćwiczenia, cz. IV

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych – ćwiczenia, cz. IV (ćwiczenia przygotowujące do egzaminu dla kandydatów na doradców ADR/RID, 4/10)

Efektem rozwiązania każdego przykładu powinno być ustalenie:

  • numeru UN towaru niebezpiecznego,
  • prawidłowej nazwy przewozowej,
  • grupy pakowania.

Do każdego kroku wskaż podstawę prawną.

Przykłady

Przykład nr 10

Stop zawierający żelazo i bizmut, zapalający się w ciągu 5 minut, w zetknięciu z powietrzem. Badana próbka: 10 g.

Przykład nr 11

Materiał charakteryzujący się stężeniem pary nasyconej, V = 2500 ml/m3 powietrza i toksycznością inhalacyjną, LC50 = 750 ml/m3 (narażenie w ciągu 4 godzin). Dla materiału wykonano również następujące badanie:
Próba kontrolna (stosunek masowy: 50% kwas azotowy (65% roztwór) : 50% celuloza) – czas przyrostu ciśnienia: t1 = 66 s, t2 = 64 s, t3 = 65 s, t4= 63 s, t5 = 65 s
Badany materiał – (stosunek masowy: 50% badany materiał : 50% celuloza) czas przyrostu ciśnienia: t1 = 64 s, t2 = 63 s, t3 = 65 s, t4 = 66 s, t5 = 65 s

Przykład nr 12

Materiał charakteryzujący się temperaturą topnienia, Tt = 80 stopni Celsjusza, powodujący całkowitą martwicę nieuszkodzonej skóry po czasie narażenia wynoszącym 80 min. Dodatkowo, materiał reaguje energicznie z wodą, a wydzielany gaz wykazuje tendencję do samorzutnego zapalania.