INFORMACJA O PRZETWARZANIU PRZEZ FIRMA DORADCZO-SZKOLENIOWA SAFETY ADVISOR KAROLINA KOŁDYS DANYCH OSOBOWYCH OSÓB W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI DORADCZO-SZKOLENIOWEJ I POZOSTAŁYCH OBSZARÓW DZIAŁALNOŚCI

Administrator danych:

Administratorem danych osobowych, w zakresie wskazanym poniżej, jest Firma doradczo-szkoleniowa SAFETY ADVISOR Karolina Kołdys z siedzibą w Wysokie 161A, 22-400 Zamość („SAFETY ADVISOR”).

Kontakt z SAFETY ADVISOR w zakresie przetwarzanych danych osobowych w ramach działalności doradczo-szkoleniowej i pozostałych obszarów działalności jest możliwy pod adresem e-mail [email protected].

Inspektor Danych Osobowych:

Inspektor Danych Osobowych to osoba, do której można się zwrócić w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt: email: [email protected].

Cele i podstawy prawne przetwarzania:

Stosowane skróty:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

1) w celu prowadzenia działalności doradczo-szkoleniowej i pozostałych obszarów działalności (audyty, konsultacje, reprezentowanie klientów/kontrahentów przed innymi podmiotami)

|art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 9 ust. 2 lit. c RODO|

Dane osobowe:

imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer PESEL, data urodzenia, miejsce urodzenia, numer konta bankowego, dane banku klienta/kontrahenta, data szkolenia, data egzaminu klienta/kontrahenta, data wystawionego certyfikatu klienta/kontrahenta, data ważności certyfikatu klienta/kontrahenta, zakres szkolenia w którym klient/kontrahent uczestniczył

Kategorie odbiorców:

Dane osobowe osób korzystających z doradztwa, konsultacji, szkoleń i audytów oraz pozostałych obszarów działalności firmy mogą być przekazane:

1) podmiotom powiązanym z SAFETY ADVISOR,

2) upoważnionym pracownikom lub zleceniobiorcom SAFETY ADVISOR – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji działalności doradczo-szkoleniowej i pozostałej działalności,

3) podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz SAFETY ADVISOR, m.in. usługi księgowe, prawne, kurierskie, przewozowe, badawcze – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług,

4) podmiotom nadzorująco-kontrolnym w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do składania wyjaśnień w imieniu kontrahentów/klientów i informacji o ukończonych zakresach kursów i szkoleń,

5) instytucjom ubezpieczeniowym – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do rozpoznania zagadnienia/problemu.

Przekazywanie danych do państw spoza EOG: 

Stosowany skrót:

EOG – Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe kontrahenta/klienta mogą być przekazane do państw niebędących członkami EOG na podstawie standardowych klauzul przyjętych przez Komisję Europejską.

Okres przechowywania:

1) W celu prowadzenia działalności doradczo-szkoleniowej – do czasu zrealizowania zlecenia lub zakończenia szkolenia.

2) W celu prowadzenia statystyki wewnętrznej, raportów do instytucji zewnętrznych – 5 lat.

Uprawnienia osoby korzystającej z usług dotyczące przetwarzania jej danych osobowych:

Stosowany skrót:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Osoba, której dane dotyczą, posiada następujące uprawnienia dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, realizowane przez kontakt z SAFETY ADVISOR za pomocą dowolnego środka komunikacji:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO) przez żądanie udostępnienia lub przesłania kopii kompletu jej danych osobowych przetwarzanych przez SAFETY ADVISOR,

2) żądania sprostowania jej danych osobowych  (art. 16 RODO) przez wskazanie nieprawidłowych danych osobowych, które jej dotyczą,

3) żądania usunięcia jej danych osobowych (art. 17 RODO); SAFETY ADVISOR ma prawo odmówić usunięcia danych w wypadkach określonych przez prawo,

4) żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych (art. 18 RODO) przez wskazanie, które dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania,

5) do przenoszenia jej danych osobowych (art. 20 RODO) przez żądanie przygotowania i przekazania przez SAFETY ADVISOR danych osobowych przekazanych mu przez klienta/kontrahenta do niego samego lub do innego administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; przenoszeniu mogą podlegać jedynie dane uzyskane na podstawie niniejszej aplikacji lub osobnej zgody,

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją,

7) wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności  w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 ust. 1 RODO).

Dobrowolność podania danych:

Podanie przez klienta/kontrahenta jego danych osobowych jest dobrowolne.

Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszenia na szkolenie, formularzu danych do zaświadczenia/certyfikatu, formularzu danych do jednostek nadzorująco-kontrolnych jest niezbędne do realizacji działalności doradczo-szkoleniowej.